Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
3 kruizen in de avondzon

1.28 Waarom moest Jezus zo’n gruwelijke dood sterven?

Wat doet Jezus voor ons?

Jezus is aan het kruis een gruwelijke, pijnlijke en onmenselijke dood gestorven. Enerzijds is Hij de Zoon van God; anderzijds onderging Hij als mens zijn lijden en voelde Hij pijn en angst. Door zijn lijden en dood heeft Jezus ons van de dood verlost en vergeving verkregen voor alle zonden.

Jezus bewees door zijn gruwelijke dood dat Hij daadwerkelijk namens God de Vader sprak en God bevestigde dit door Jezus’ verrijzenis. Jezus liet in zijn hele leven zien dat Hij van mensen houdt. Deze liefde voor ons toonde Hij vooral aan het kruis, waar Hij al onze zonden op zich nam (Heb 9,28)Heb 9,28: Zo is ook Christus eenmaal geofferd, om de zonden van allen op zich te nemen; de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen maar om hen te redden die naar Hem uitzien.

> Lees meer in het boek

Door in onze plaats te lijden en te sterven heeft Jezus ons met God verzoend. Hij vernietigde de gruwelijkheid van zonde: wij kunnen hierdoor eeuwig leven.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn de uitwerkingen van het kruisoffer van Christus?

Jezus heeft vrijwillig Zijn leven gegeven als een zoenoffer, dat wil zeggen: Hij heeft onze zonden goedgemaakt door de volmaakte gehoorzaamheid van zijn liefde tot de dood. Deze "liefde tot het uiterste" (Joh. 13, 1) van de Zoon van God, verzoent heel de mensheid met de Vader. Het Paasoffer van Christus koopt dus alle mensen vrij, op een unieke, volmaakte en definitieve wijze, en opent voor hen de gemeenschap met God. [CCKK 122]

Waarom moest Jezus ons uitgerekend aan het kruis verlossen?

Het kruis, waaraan Jezus onschuldig en wreed werd terechtgesteld, is de plek van uiterste vernedering en verlatenheid. Christus, onze verlosser, koos voor het kruis om de schuld van de wereld te dragen en het leed van de wereld te lijden. Zo heeft Hij de wereld door zijn volmaakte liefde weer thuisgebracht bij God.

Duidelijker kon God ons zijn liefde niet tonen, dan door zich in de gestalte van zijn Zoon voor ons aan het kruis te laten slaan. Kruisiging was de meest vernederende en wreedste executiemethode voor misdadigers in de oudheid. Romeinse burgers mochten niet gekruisigd worden, welke misdaad ze ook hadden begaan. Zo daalde God af in het diepste lijden van de mensheid. Sindsdien kan niemand meer zeggen: ‘God weet niet hoe erg ik lijd.’ [Youcat 101]

Waarom roept Jezus zijn leerlingen op hun kruis op te nemen?

Door zijn leerlingen op te roepen hun kruis op zich te nemen en Hem te volgen wil Jezus hen die er het eerst profijt van hebben deelgenoot maken van zijn verlossend offer. [CCKK 123]

Waarom moeten ook wij het lijden in ons leven accepteren en zo ‘ons kruis op ons nemen’ en daarmee Jezus navolgen?

Christenen moeten het lijden niet opzoeken, maar als ze worden geconfronteerd met onontkoombaar lijden, kan dit voor hem een zin krijgen als ze hun lijden verbinden met het lijden van Christus: "(...) ook Christus heeft geleden om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem" (1 Petr. 2, 21).

Jezus heeft gezegd: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen" (Mc. 8, 34). Christenen hebben de opdracht het lijden in de wereld te verzachten. Niettemin zal er altijd lijden zijn. Wij kunnen in geloof ons eigen lijden accepteren en het lijden van anderen delen. Op die manier wordt menselijk lijden één met de verlossende liefde van Christus en daarmee deel van de goddelijke kracht die de wereld ten goede verandert. [Youcat 102]

Wat betekent: ‘Jezus is Gods eniggeboren Zoon’?

Als Jezus zichzelf "Gods eniggeboren Zoon" (enige Zoon (Joh. 3, 16)) noemt en als Petrus en anderen zo over Hem getuigen, dan wil dat zeggen dat van alle mensen alleen Jezus méér dan een mens is.

Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament (Joh. 1, 14-18) (1 Joh. 4, 9) (Heb. 11, 7) wordt Jezus ‘Zoon’ genoemd. Bij de Doop en bij de verheerlijking noemt een stem uit de hemel Jezus de ‘geliefde Zoon’. Jezus openbaart zijn leerlingen de unieke verhouding tussen Hem en de Vader in de hemel: "Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren" (Mt. 11, 27). Dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, wordt duidelijk bij de verrijzenis. [Youcat 74]