Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
panorama van het Sint Pietersplein

2.8 Wat is een ‘nuntius’?

De Kerk anno nu

De Kerk, beter gezegd de Heilige Stoel, wordt vertegenwoordigd door een nuntius. Een nuntius is enerzijds de contactpersoon tussen de lokale Kerk en de paus met het centrale bestuur te Rome, waarbij hij een belangrijke adviserende rol heeft bij de benoeming van nieuwe bisschoppen.

Anderzijds is de nuntius een ambassadeur van de Heilige Stoel: hij verzorgt de diplomatieke contacten met het staatshoofd van het land waar hij als nuntius werkzaam is. De Kerk heeft diplomatieke betrekkingen met zo’n 180 landen.

> Lees meer in het boek

Een nuntius is contactpersoon tussen de paus en de Kerk in een land. Hij is ook ambassadeur van de Heilige Stoel in dat land.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke uitwerking heeft de priesterwijding?

De zalving van de Geest tekent de priester met een onuitwisbaar geestelijk merkteken, maakt hem gelijkvormig aan Christus in diens hoedanigheid van priester, en stelt hem in staat te handelen in naam van Christus, het Hoofd. Als medewerker van de bisschoppelijke Ordo, is hij gewijd om het Evangelie te prediken, de goddelijke eredienst te vieren, vooral de Eucharistie waaruit zijn bediening kracht put, en om de herder te zijn van zijn gelovigen. [CCKK 328]

Hoe wordt het Sacrament van de Wijding gevierd?

Voor elk van de drie graden wordt het Sacrament van de Wijding toegediend door middel van de handoplegging op het hoofd van wijdeling door de bisschop die het plechtige wijdingsgebed uitspreekt. Daarmee roept de bisschop voor de wijdeling van God een bijzondere uitstorting van de heilige Geest en zijn gaven af, met het oog op de bediening. [CCKK 331]

Wie kan dit Sacrament toedienen?

Het komt het de geldig gewijde bisschoppen als opvolgers van de apostelen toe, de drie graden van het Sacrament van de Wijding toe te dienen. [CCKK 332]

Wie kan dit Sacrament ontvangen?

Geldig ontvangen kan het alleen een gedoopte van het mannelijk geslacht: de Kerk weet zich gebonden door deze keuze die de Heer zelf heeft gemaakt. Niemand kan een recht doen gelden op het ontvangen van het Sacrament van de Wijding, maar men moet voor het ambt geschikt bevonden worden door het gezag van de Kerk. [CCKK 333]

Is het celibaat vereist voor wie het Sacrament van de Wijding ontvangt?

Voor het bisschopsambt is het celibaat altijd vereist. Voor het priesterschap worden in de latijnse Kerk gewoonlijk gelovige mannen uitgekozen die ongehuwd leven, en die de intentie hebben ongehuwd te blijven "omwille van het rijk der hemelen" (Mt. 19, 12). In de oosterse Kerken is het niet toegestaan te huwen na de wijding te hebben ontvangen. Tot het permanente diaconaat kunnen ook mannen toetreden die al gehuwd zijn. [CCKK 334]

Welke orden heeft het Wijdingssacrament?

Het Wijdingssacrament heeft drie orden: bisschop (episcopaat), priester (presbyteriaat), diaken (diaconaat). [Youcat 251]

Wat gebeurt er bij de bisschopswijding?

Bij de bisschopswijding ontvangt een priester de volheid van het Wijdingssacrament. Hij wordt gewijd tot opvolger van de apostelen en treedt toe tot het bisschoppencollege. Samen met de andere bisschoppen en de Paus is hij van nu af aan verantwoordelijk voor de hele Kerk. De Kerk belast hen speciaal met het leerambt, het heiligingsambt en het bestuursambt.

Het bisschopsambt is het eigenlijke herdersambt in de Kerk. Immers, het gaat terug op de oergetuigen van Jezus, de apostelen, en voert het door Christus ingestelde herdersambt van de apostelen verder. Ook de Paus is een bisschop, maar wel de eerste onder hen en het hoofd van het college. [Youcat 252]

Hoe belangrijk is de bisschop voor een katholieke Christen?

Een katholieke christen voelt zich verplicht aan zijn bisschop; de bisschop is ook voor hem aangesteld als plaatsvervanger van Christus. Bovendien is de bisschop, die met de priesters en diakens als zijn gewijde helpers het herdersambt uitoefent, het zichtbare principe en het fundament van de plaatselijke kerk (bisdom of diocees). [Youcat 253]

Wat gebeurt er bij de priesterwijding?

Bij de priesterwijding roept de bisschop de kracht van God af over de wijdingskandidaat. Die ontvangt hierdoor een onuitwisbaar zegel, dat hem nooit meer zal verlaten. Als medewerker van zijn bisschop zal de priester het woord van God verkondigen, de Sacramenten bedienen en vooral de heilige Eucharistie celebreren.

Tijdens de heilige Mis begint de eigenlijke priesterwijding met het noemen van de naam van de kandidaat. Na de preek van de bisschop belooft de toekomstige priester gehoorzaamheid aan de bisschop en zijn opvolgers. De eigenlijke wijding vindt vervolgens plaats door handoplegging en gebed van de bisschop. [Youcat 254]

Wat gebeurt er bij de Diakenwijding?

Bij de diakenwijding wordt de kandidaat aangesteld tot een eigen dienst binnen het Wijdingssacrament. Want hij vertegenwoordigt Christus als Hem die niet gekomen is ‘om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen’ (Mt. 20, 28). In de wijdingsliturgie staat: ‘In dienst van het Woord, het altaar en van de liefde is de diaken er voor allen.'

Oerbeeld van de diaken is de heilige martelaar Stefanus. Toen de apostelen in de oergemeente in Jeruzalem de vele charitatieve taken niet meer aankonden, stelden ze zeven mannen aan ‘voor de dienst aan de tafels’, die zij vervolgens wijdden. Stefanus, die als eerste wordt genoemd, werkte ‘vol genade en kracht’ voor het nieuwe geloof en voor de armen van de gemeente. Nadat het diaconaat eeuwenlang alleen maar een fase was op weg naar het priesterambt, is het tegenwoordig ook weer een zelfstandige roeping voor zowel celibatairen als gehuwden. Daarmee wilde men het dienende karakter van de Kerk opnieuw beklemtonen en tevens, net als in de oerkerk, de priesters een hulp terzijde stellen die met name pastorale en sociale taken van de kerk op zich neemt. Ook de diakenwijding is onherroepbaar en levenslang geldig. [Youcat 255]