DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:3.54 Ano ang istraktura ng rito ng Maronite?
next
Next:4.1 Bakit tayo narito sa mundo?

3.55 Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Chaldean at Syro-Malabar Catholics?

Silangang mga Katoliko

Ang Chaldeans ay nagmula sa Iraq at ang Syro-Malabar Catholics na nagmula sa India. Ayon sa isang sinaunang tradisyon ang Chaldean Church ay itinatag ni Apostol Thomas habang patungo siya sa India. Parehong magkatulad ang ugat ng Chaldean at Syro-Malabar.

Habang ang mga teksto at mga panalangin ay mahalagang pareho, ang wika, mga damit at ang mga himig na ginagamit ay magkakaiba. Ito ay higit sa lahat dahil sa mga impluwensyang pangkultura. Ang liturhiya ng Syro-Malabar ay higit na naiimpluwensyahan ng liturhiya ng Latin kaysa sa liturhiya ng Chaldeans.

Ang Chaldeans ay nagmula sa Iraq at Syro-Malabar Catholics na nagmula sa India, ngunit pareho ang pinagmulan at ritwal.
The Wisdom of the Church

What does the Eucharist represent in the life of the Church?

It is the source and summit of all Christian life. In the Eucharist, the sanctifying action of God in our regard and our worship of him reach their high point. It contains the whole spiritual good of the Church, Christ himself, our Pasch. Communion with divine life and the unity of the People of God are both expressed and affected by the Eucharist. Through the eucharistic celebration we are united already with the liturgy of heaven and we have a foretaste of eternal life. [CCCC 274]

Anong mga pangalan mayroon para sa pakikipagsalo ni Jesus sa atin, at ano ang kahulugan ng mga ito?

Ipinapahiwatig ng iba't-ibang pangalan ang di maarok na misteryo: Banal na Sakripisyo, Banal na Misa, Sakripisyo ng Misa - Hapunan ng Panginoon - Pagpipira-piraso ng tinapay - Pagtitipon sa Eukaristiya - Pag-alaala sa Paghihirap, Kamatayan at Muling Pagkabuhay - Banal at maka-Diyos na Liturhiya, Banal na Misteryo - Banal na → Komunyon.

Banal na Sakripisyo, Banal na Misa, Sakripisyo ng Misa: Ang natatanging sakripisyo ni Kristo na kinukumpleto at nahihigitan ang lahat ng sakripisyo ay ginagawang naririyan sa pagdiriwang ng Eukaristiya. Dinadala ng → Simbahan at ng mga mananampalataya ang kanilang sarili sa kanilang alay sa sakripisyo ni Kristo. Ang salitang Misa ay mula sa Latin na pangwakas na salita, Ite, missa est - humayo kayo, kayo'y ipinadadala!

Hapunan ng Panginoon: Ang bawat pagdiriwang ng Eukaristiya ay palagi pa ring iyong nag-iisang pakikipagsalo na ipinagdiwang ni Kristo kasama ang Kanyang mga alagad, at kasabay nito ang pag-asam sa pakikipagsalo na ipagdiriwang ng Panginoon sa wakas ng panahon kasama ang Kanyang mga tinubos. Hindi tayong mga tao ang gumagawa ng Misa - ang Diyos ang siyang nagtatawag sa Misa at doo'y misteryosong nagiging naroroon.

Pagpipira-piraso ng Tinapay: Ang "Pagpipira-piraso ng Tinapay" ay isang lumang ritwal ng mga Judio na kinuha ni Jesus noong Huling Hapunan upang ipahayag ang Kanyang dedikasyon "alang-alang sa ating lahat" (Rom 8:32). Sa "Pagpipira-piraso ng Tinapay" muli Siyang nakilala ng mga alagad pagkatapos ng muling pagkabuhay. "Pagpipira-piraso ng Tinapay" ang tawag ng sinaunang komunidad sa kanilang liturhikal na pagdiriwang ng pakikipagsalo.

Pagtitipon sa Eukaristiya: Ang pagdiriwang ng pakikipagsalo ng Panginoon ay isa ring pagtitipon ng "pasasalamat" kung saan nakakahanap ng maliwanag na pagpapahayag ang → Simbahan.

Pag-alaala sa Paghihirap, Kamatayan at Muling Pagkabuhay: Sa pagdiriwang ng komunidad ng Eukaristiya, hindi nila ipinagdiriwang ang kanilang sarili kundi palagiang natutuklasan at ipinagdiriwang ang presensiya ng mapagligtas na pinagdaanan ni Kristo patungo sa buhay sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa at kamatayan.

Banal at maka-Diyos na Liturhiya, Banal na Misteryo: Sa pagdiriwang ng Eukaristiya, nagkakaisa ang makalangit at makalupang Simbahan sa iisang pagdiriwang. Dahil ang mga kaloob sa Eukaristiya kung saan naririyan si Kristo ay masasabing pinakabanal sa mundo, tinatawag din itong Kabanal-banalan.

Banal na Komunyon: Dahil napag-iisa tayo kay Kristo sa Banal na Misa at sa pamamagitan Niya sa isa't isa, tinatawag itong Banal na → Komunyon (communio = komunidad). [Youcat 212]