DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:3.23 Saan nagmula ang iba't ibang mga uri ng arkitektura ng simbahan?
next
Next:3.25 Ano ang ibig sabihin ng mga galaw, palatandaan, at mga kulay?

3.24 Ano ang Liturhiya?

Liturhiya

Ang salitang "liturhiya" ay nagmula sa Griyego at nangangahulugang serbisyo publiko. Ang Liturhiya ay "ang kabuuan ng mga simbolo, himno at pagkilos kung saan ipinakikita at ipinapahayag ng Simbahan ang pagsamba sa Diyos" (Dom Guéranger). Sa Liturhiya, ating ipinapahayag kung ano ang ating pinaniniwalaan [> 3.25], tulad din ng ipinapahiwatig ng  wika ng ating katawan. Higit na mahalaga, sa liturhiya natatanggap natin ang biyaya ng Diyos [> 4.12] at ang Kaniyang presensya. 

Ang liturhiya ay tungkol sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili; ito ay tungkol sa Diyos. Ang liturhiya ng Simbahang Katoliko Romano ay pareho sa buong mundo. Ito ay nangangahulugan na maaari mong sundin ang Misa kahit saan, kahit na hindi mo naiintindihan ang wika: lahat ng galaw at pagkilos ay mananatiling pareho. Ang #TwGOD app [>The app] ay maaaring makatulong sa iyo: ito naglalaman ng karaniwang mga teksto ng Misa sa maraming mga wika, upang matulungan kang makilahok sa liturhiya saan ka man naroroon.
 

Ang Liturhiya ay isang pampublikong pagdarasal ayon sa mga ritwal ng Simbahan. Sa pamamagitan nito ay ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos at makikilala natin siya nang personal.
The Wisdom of the Church

Ano ang Liturhiya?

Ang → Liturhiya ang opisyal na pagsamba ng → Simbahan.

Ang → Liturhiya ay hindi isang pangyayari na nabubuhay sa mga mabubuting ideya at mahusay na mga awitin. Ang ginagawa at iniimbento ng tao ay hindi Liturhiya. Ito ay tila buhay at lumago sa pananampalataya ng nakaraang mga siglo. Ang pagsamba sa Diyos ay isang banal at kapanapanabik kapag nararamdaman ng tao na ang Diyos mismo ang naririyan sa ilalim ng banal na mga tanda at sa mga panalanging itinatangi at kadalasang matagal na matagal na. [Youcat 167]

Ano ang pinakamahalaga sa bawat Liturhiya?

Una sa lahat, ang → Liturhiya ay palaging pakikipag-isa kay Jesukristo. Ang bawat Liturhiya, hindi lamang ang pagdiriwang ng Eukaristiya, ay isang maliit na pagdiriwang ng pasko ng muling pagkabuhay. Ipinagdiriwang ni Jesus kasama natin ang pagdaan mula kamatayan patungo sa buhay at binubuksan ito.

Ang pinakamahalagang Misa sa mundo ay ang Misa ng Huling Hapunan kung saan nagdiwang si Jesus sa silid ng Huling Hapunan kasama ang Kanyang mga alagad noong gabi bago Siya mamatay. Inisip ng mga alagad na ipagdiriwang ni Jesus ang pagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto. Ngunit ipinagdiwang ni Jesus ang pagpapalaya ng buong sangkatauhan mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Noon sa Ehipto ay naligtas ng "dugo ng kordero" ang mga Israelita sa anghel ng kamatayan. Ngayon ay Siya ang naging kordero, at ang Kanyang dugo ang magliligtas sa sangkatauhan mula sa kamatayan. Kaya ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ang katibayan na maaaring mamatay ang tao, ngunit kanyang makakamit ang buhay. Ito ang tunay na nilalaman ng bawat Kristiyanong pagsamba. Si Jesus mismo ang nagkumpara sa Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay sa pagpapalaya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya ang mapagligtas na epekto ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ay itinalaga bilang misteryo ng paskuwa. Kahalintulad sa nagbibigay buhay na dugo ng kordero sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto (Ex 12), si Jesus ang tunay na kordero ng paskuwa na nagligtas sa sangkatauhan mula sa kanyang pagkakapulupot sa kamatayan at kasalanan. [Youcat 171]

Ano ang pinakamalalim na pinagmulan ng Liturhiya?

Ang pinakamalalim na pinagmulan ng → Liturhiya ay ang Diyos, kung saan mayroong walang hanggang, makalangit na kapistahan ng pag-ibig - ang kagalakan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, nais Niyang makibahagi tayo sa pista ng Kanyang kagalakan at pagkalooban tayo ng Kanyang → pagpapala.

Ang ating makalupang pagdiriwang ng Liturhiya ay dapat maging pagdiriwang na puno ng kagandahan at lakas: 1) Mga pagdiriwang ng Ama na lumikha sa atin - kaya gumaganap ng isang malaking papel ang mga kaloob ng lupa: tinapay, alak, langis at ilaw, amoy ng insenso, banal na musika at magagarang kulay. 2) Mga pagdiriwang ng Anak na nagligtas sa atin - kaya nagagalak tayo sa ating pagkakaligtas, muli tayong humihinga sa pagkikinig sa salita, lumalakas tayo sa pagkain ng Eukaristiyang kaloob. 3) Mga pagdiriwang ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin - kaya ang umaapaw na yaman ng kaginhawaan, kaalaman, tapang, lakas at → pagpapala na nagmumula sa mga banal na pagtitipon. [Youcat 170]

In what way is the Father the source and the goal of the liturgy?

Through the liturgy the Father fills us with his blessings in the Word made flesh who died and rose for us and pours into our hearts the Holy Spirit. At the same time, the Church blesses the Father by her worship, praise, and thanksgiving and begs him for the gift of his Son and the Holy Spirit. [CCCC 221]

What is the work of Christ in the liturgy?

In the liturgy of the Church, it is his own paschal mystery that Christ signifies and makes present. By giving the Holy Spirit to his apostles he entrusted to them and their successors the power to make present the work of salvation through the Eucharistic sacrifice and the sacraments, in which he himself acts to communicate his grace to the faithful of all times and places throughout the world. [CCCC 222]

How does the Holy Spirit work in the liturgy of the Church?

The very closest cooperation is at work in the liturgy between the Holy Spirit and the Church. The Holy Spirit prepares the Church to encounter her Lord. He recalls and manifests Christ to the faith of the assembly. He makes the mystery of Christ really present. He unites the Church to the life and mission of Christ and makes the gift of communion bear fruit in the Church. [CCCC 223]

This is what the Popes say

Ano ang liturhiya? Kung bubuksan natin ang Catechism of the Catholic Church ... mababasa natin na ang salitang "liturhiya" ay orihinal na nangangahulugang: isang "serbisyo sa pangalan ng / sa ngalan ng mga tao". Kung ginamit ng teolohiyang Kristiyano ang salitang ito ng mundo ng Griyego, malinaw na iniisip nito ang bagong Tao ng Diyos na ipinanganak mula kay Kristo na nagbukas ng kanyang mga bisig sa Krus upang mapag-isa ang mga tao sa kapayapaan ng iisang Diyos. Isang "serbisyo sa ngalan ng mga tao", isang bayan na wala sa sarili, ngunit nabuo sa pamamagitan ng Paschal Mystery of Jesus Christ. Sa katunayan, ang Tao ng Diyos ay hindi umiiral sa pamamagitan ng ugnayan ng pagkakamag-anak, lugar o bansa. Sa halip ito ay laging ipinanganak mula sa kilos ng Anak ng Diyos at mula sa pakikipag-isa sa Ama na kinukuha niya para sa atin. [Pope Benedict XVI, General Audience, 26 Sept. 2012]