DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:1.43 Što se događa kad umremo?
next
Sljedeći:1.45 Raj! Kako bi izgledao vječni život?

1.44 Hoće li nam biti suđeno odmah nakon smrti?

Raj, pakao i čistilište?

U svom životu uvijek imamo priliku birati Boga i njegovu ljubav. Odmah nakon naše smrti sudit će se svakome od nas na temelju onoga što smo učinili ili nismo učinili.

Ako tijekom života izaberemo Boga, tada odlazimo u raj, moguće putem čistilišta. Neko tko je tijekom života odlučno i svjesno odbacio Božju ljubav izabrao je pakao. Ljudi koji daju sve od sebe da žive kao kršćani i da vole Boga i svoga bližnjega ne trebaju se bojati suda. Bog želi da svi dođu u raj.

 

Nakon što umremo, Bog nas suočava s našim izborima. Oni koji odbiju Božju ljubav i milosrđe idu u pakao. Oni koji prihvaćaju Boga idu u raj.
Mudrost Crkve

Hoćemo li poslije smrti biti suđeni?

Takozvani posebni ili osobni sud događa se u trenutku smrti pojedinca. Opći sud, koji zovemo i posljednji, dogodit će se u posljednji dan, dakle na svršetku svijeta, pri Kristovu ponovnome dolasku.

 

Svaki čovjek u smrti dolazi do trenutka istine. Sada se više ništa ne može potisnuti i sakriti, ništa više promijeniti. Bog nas vidi kakvi jesmo. Dolazimo pred Božji sud, u kojemu on pravo sudi i pravo odlučuje. Možda moramo proći još jedan proces očišćenja, možda možemo odmah doći u Božje ruke. A možda smo tako puni zla, mržnje, puni odbijanja svega da svoje lice zauvijek odvraćamo od ljubavi, od Boga. A život bez ljubavi nije ništa drugo doli pakao. [Youcat 157]

U čemu se sastoji pakao?

Pakao je stanje vječne odvojenosti od Boga, potpuna odsutnost ljubavi.

 

Tko umre, a da je svjesno i posve slobodno u teškome grijehu, tko se ne pokaje i zauvijek odbacuje Božju milosrdnu i opraštajuću ljubav, taj se isključuje iz zajedništva s Bogom i svetima. Sloboda nam omogućava takvu odluku. Isus stalno upozorava na to da se od njega konačno odvajamo ako se zatvorimo braći i sestrama u potrebi: “Odlazite od mene, prokleti... Što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste” (Mt 25,41.45). [Youcat 161]

Kako pomiriti opstojnost pakla s neizmjernom Božjom dobrotom?

Premda “hoće da svi prispiju k obraćenju” (2 Pt 3,9), Bog, budući da je čovjeka stvorio slobodna i odgovorna, poštuje njegove odluke. Stoga je sam čovjek taj koji se u potpunoj samostalnosti dragovoljno isključuje iz zajedništva s Bogom ako do trenutka vlastite smrti ustraje u smrtnome grijehu odbacujući milosrdnu Božju ljubav. [KKKC 213]

Što je to posljednji sud?

Posljednji SUD dogodit će se na svršetku svijeta, kod Kristova ponovnoga dolaska. “I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskrsnuće osude” (Iv 5,29).

 

Kada Krist ponovno dođe u slavi, njegovo će nas svjetlo osvijetliti. Istina će izići na vidjelo: naše misli, naša djela, naš odnos prema Bogu i ljudima – ništa više ne će biti skriveno. Spoznat ćemo konačni smisao stvaranja, upoznat ćemo čudesne Božje putove za naše spasenje i dobiti konačni odgovor na pitanje zašto je zlo smjelo biti tako jako, iako je Bog od njega jači. Posljednji je sud za nas sudski termin. Na njemu se odlučuje hoćemo li uskrsnuti na vječni život ili ćemo zauvijek biti odijeljeni od Boga. U onima koji su izabrali život Bog će još jednom stvaralački djelovati. U svojemu “novom tijelu” (usp. 2 Kor 5) zauvijek će živjeti u Božjoj ljepoti te njega tijelom i dušom slaviti. [Youcat 163]

Kada će se zbiti ovaj sud?

Ovaj će se sud zbiti na svršetku svijeta kojemu samo Bog zna dan i čas. [KKKC 215]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, O evanđelju svetog Ivana

Kad napuste ovaj svijet, sve duše imaju različita iskustva. Dobri imaju radost; zli muke. Ali kada se dogodi uskrsnuće, i radost dobra bit će potpunija, a muke zlih teže, kad će ih mučiti u tijelu... Za ostale, kojima se daje odmah nakon smrti, svatko, ako je dostojan toga, prima kad umre. [Sv. Augustin, O evanđelju svetog Ivana 49:10 (ML 35, 1751.)]