All Questions
prev
Predchádzajúce:1.43 Čo sa stane, keď zomrieme?
next
Ďalej:1.45 Nebesá! Ako bude vyzerať večný život?

1.44 Budeme súdení hneď po smrti?

Nebo, peklo alebo očistec?

V živote máme vždy možnosť sa rozhodnúť pre Boha a jeho lásku. Ihneď po našej smrti bude každý z nás súdený na základe toho, čo sme urobili alebo neurobili.

Ak sme sa za života rozhodli pre Boha, pôjdeme do neba, možno cez očistec. Kto však počas života zámerne a vedome odmieta Božiu lásku, vyberá si peklo. Ľudia, ktorí sa celým srdcom snažia žiť ako kresťania a milovať Boha a svojich blížnych sa súdu báť nemusia. Boh chce, aby každý prišiel do neba.

Po našej smrti nás Boh postaví pred naše rozhodnutia. Tí, ktorí odmietajú Božiu lásku a milosť, pôjdu do pekla. Tí, ktorí prijímajú Boha, pôjdu do neba.
Múdrosť Cirkvi

Budeme po smrti postavení pred súd?

Takzvaný osobitný alebo tiež osobný súd nastáva v okamihu smrti jednotlivého človeka. Všeobecný súd, ktorý sa nazýva aj posledný, nastane v posledný deň, teda na konci sveta, pri druhom príchode Pána.

V smrti človek dosahuje bod pravdy. Teraz už nemožno nič popierať, skrývať alebo zmeniť. Boh nás vidí takých, akí sme. Predstupujeme pred jeho súd, pred okamih jeho nápravy. V Božej prítomnosti totiž môžeme byť iba „dobrí“, teda takí, akých nás Boh chcel mať, keď nás stvoril, alebo nemôžeme byť vôbec. Niekto sa bude môcť rovno vrhnúť Bohu do náručia, iný bude musieť najskôr prejsť procesom očisťovania. Kto je však plný zloby, nenávisti a popierania všetkého, navždy odvráti svoju tvár od Lásky, od Boha. Život bez lásky však nie je nič iné ako Peklo. [Youcat 157]

Čo je peklo?

Peklo je stav večnej odlúčenosti od Boha, absolútna neprítomnosť lásky.

Kto vedome a zo slobodnej vôle zomrie v ťažkom hriechu bez ľútosti a navždy odmietne Božiu milosrdnú, odpúšťajúcu lásku, ten sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom a so svätými. Nevieme, či sa skutočne nájde niekto, kto by v okamihu smrti hľadel do tváre absolútnej Lásky a ešte stále by dokázal hovoriť „nie“. Naša sloboda nám však umožňuje takéto rozhodnutie. Ježiš nás varuje, aby sme sa neuzatvárali pred núdzou jeho bratov a sestier, pretože také konanie by nás mohlo od neho navždy odlúčiť: „Odíďte odo mňa, zlorečení… Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“(Mt 25,41.45). [Youcat 161]

Ako sa zhoduje peklo s nekonečnou Božou dobrotou?

Boh chce, „aby sa všetci dali na pokánie“ (2 Pt 3,9). ale keďže stvoril človeka slobodného a zodpovedného, rešpektuje jeho rozhodnutie. Preto sa človek celkom samostatne a dobrovoľne vylučuje zo spoločenstva s Bohom, ak až do chvíle svojej smrti zotrváva v smrteľnom hriechu a odmieta milosrdnú Božiu lásku. [KKKC 213]

Čo je Posledný súd?

Posledný súd sa uskutoční na konci času, pri druhom príchode Krista. „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“(Jn 5,29).

Keď príde Kristus vo svojej sláve, ožiari nás jeho svetlo. Pravda otvorene vyjde na svetlo: naše myšlienky, skutky, náš vzťah k Bohu a k ľuďom – nič z toho sa už nebude dať ukryť. Spoznáme konečný zmysel stvorenia, pochopíme obdivuhodné Božie cesty k našej spáse a konečne dostaneme odpoveď na otázku, prečo mohlo mať zlo takú moc, keď jediným skutočne mocným je Boh. Posledný súd je zároveň naším súdom. Tam sa rozhodne, či budeme vzkriesení k večnému životu, alebo budeme navždy odlúčení od Boha. Na tých, ktorí si zvolili život, vloží Boh ešte raz svoju stvoriteľskú ruku. V „novom príbytku“ (porov. 2 Kor 5,1) budú žiť naveky na Božiu slávu a budú chváliť Boha telom aj dušou. [Youcat 163]

Kedy nastane posledný súd?

Posledný súd nastane na konci sveta, ktorého deň a hodinu pozná iba Otec. [KKKC 215]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Keď duše skončia svoju púť na tomto svete, každá má iné prežívanie. Dobré sú v radosti, zlé trpia. Keď však príde vzkriesenie, radosť dobrých bude plnšia a utrpenie zlých bude ťažšie, keď budú trpieť v tele… Lebo zvyšok, ktorý sa dáva po smrti, dostane každý, kto si ho zaslúži. [sv. Augustín, O evanjeliu podľa Jána 49,10 (PL 35, 1751)]