All Questions
prev
Previous:4.40 Ano naman ang pagbibigay ng organo ng katawan, pagsasalin ng dugo, at mabibigat na gamutan?
next
Next:4.42 Dapat bang salungatin ang mga Kristiyano sa parusang kamatayan?

4.41 Pupunta ka ba sa impiyerno kung papatayin mo ang iyong sarili?

Ang pagtatapos ng buhay

Napakalungkot kapag ang isang tao ay nararamdaman na napipilitang magpatiwakal, ang panghuli na pagkilos ng pagkabagot.  Napaka maling wakasan ang iyong sariling buhay.Sa halip na pangalagaan ang buhay na iyong natanggap mula sa Diyos, tinatapos mo ito at gumagawa ng isang seryosong kasalanan. Gayunpaman, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamalalim na mga dahilan na nagsanhi sa isang tao na gumawa ng kilos na ito.  Sa halos lahat ng mga kaso, ang tao ay hindi maaaring ganap na may pananagutan.

Mahal din ng Diyos ang taong ito, sa kabila ng kanyang kakila-kilabot na pagkilos sa kawalan ng pag-asa.  Higit sa lahat, maaari tayong magtiwala sa pag-ibig at awa ng Diyos, at hilingin sa kanya sa panalangin na maglaan ng isang lugar sa langit [>1.45] para sa taong ito.  Sa parehong panahon, ipinapakita nito kung gaano kahalaga na itaguyod ang mga taong may pag-iisip ng pagpapakamatay, upang matulungan silang mapagtanto ang halaga ng buhay,na dapat nating pangalagaan sa ilalim ng lahat ng mga pangyayari.  

Ang pagpapakamatay ay isang napakaseryosong kasalanan. Ang mga pumatay sa kanilang sarili ay madalas na hindi ganap na mananagot: maaari tayong umasa at ipanalangin na sila ay makapunta sa langit.

The Wisdom of the Church

What is forbidden by the fifth commandment?

The fifth commandment forbids as gravely contrary to the moral law:

  • direct and intentional murder and cooperation in it;
  • direct abortion, willed as an end or as means, as well as cooperation in it. Attached to this sin is the penalty of excommunication because, from the moment of his or her conception, the human being must be absolutely respected and protected in his integrity;
  • direct euthanasia which consists in putting an end to the life of the handicapped, the sick, or those near death by an act or by the omission of a required action;
  • suicide and voluntary cooperation in it, insofar as it is a grave offense against the just love of God, of self, and of neighbor. One’s responsibility may be aggravated by the scandal given; one who is psychologically disturbed or is experiencing grave fear may have diminished responsibility.

[CCCC 470]

Aling mga interbensyon ang ipinagbabawal sa pagpatay?

Ipinagbabawal ang pumatay at ang pagtulong pumatay. Ipinagbabawal ang pumatay sa giyera. Ipinagbabawal ang pagpapalaglag ng bata mula sa panahong siya'y ipinaglihi. Ipinagbabawal ang pagpatay sa sarili at pagsira sa sarili o pananakit sa sarili. Ipinagbabawal din ang eutanasia, o ang pagpatay sa mga may kapansanan, may sakit at mamamatay na tao.

Sa kasalukuyan, ang pagbabawal sa pagpatay ay madalas napapanghina sa pamamagitan ng tila makataong argumento. Ngunit ang eutanasya at ang pagpapalaglag ay hindi makataong mga solusyon. Kaya ang Simbahan ang huling makapagbibigay-linaw sa mga ganitong bagay. Ang sinumang nakikibahagi sa isang pagpapalaglag, pinipilit ang iba na gawin ito o nagpapayo na gawin ito ay awtomatikong ekskomunikado, gaya ng iba pang kasalanan laban sa buhay. Kapag ang isang taong may diperensya ang pag-iisip ang nagpakamatay, ang pananagutan para rito ay madalas limitado at ganap pa ngang nakakansela. [Youcat 379]
 

This is what the Popes say

Gaano karaming mga malungkot na tao, kung gaano karaming mga malungkot na tao na walang pag-asa! Isipin din ang maraming mga kabataan na pagkatapos na subukan ang maraming bagay, nabigo upang makahanap ng isang kahulugan para sa buhay at pumili ng pagpapakamatay bilang isang solusyon. Alam mo bang kung gaano karaming mga kabataan ang nagpakamatay sa mundo ngayon?  Malaking bilang. Bakit? Wala silang pag-asa.


Sinubukan nila ang napakaraming bagay at lipunan, na malupit - ito ay malupit! - hindi maaaring magbigay sa iyo ng pag-asa. Ang pag-asa ay tulad ng biyaya: hindi ito mabibili, ito ay regalo ng Diyos. Dapat tayong mag-alok ng Kristiyanong pag-asa kasama ang ating pagsaksi, ating kalayaan at ating kagalakan. Ang kasalukuyang inalok ng Diyos ng biyaya ay nagbibigay ng pag-asa. [Address, 17 June 2013]