All Questions
prev
Previous:4.39 Kailangan mo bang isaalang-alang ang buhay ng mga tao ano man ang mangyari?
next
Next:4.41 Pupunta ka ba sa impiyerno kung papatayin mo ang iyong sarili?

4.40 Ano naman ang pagbibigay ng organo ng katawan, pagsasalin ng dugo, at mabibigat na gamutan?

Ang pagtatapos ng buhay

Para sa mga Kristiyano, ang kawanggawa ay isang napakahalagang bahagi ng kanilang buhay.  Ang pagbibigay ng mga organo ng katawan at dugo ay mga halimbawa rin ng kawanggawa.  Palaging mahalaga na mapagtanto na natanggap natin ang ating katawan mula sa Diyos na nagmamahal sa atin, at katungkulan nating pangalagaan ito.

Ang pagpapaginhawa sa sakit ay napaka-Kristiyano.  Kahit na ang buhay ay kayang paikliin bilang isang bunga ng paggamit ng gamot sa sakit, ang naturang paggamot ay maaring maging tamang tuntunin.Nalalapat ito kapag ang layunin ay hindi upang paikliin ang buhay,ngunit upang mapawi ang nararamdamang hirap. 

Ang mga pagbibigay ng dugo at organo ng katawan ay taglay na may dakilang kahusayan. Pero kung ang iyong buhay o kalusugan ay manganganib, ito ay hindi kinakailangan at mali; ang iyong katawan ay ibinigay sa iyo ng Diyos.
The Wisdom of the Church

Are the transplant and donation of organs allowed before and after death?

The transplant of organs is morally acceptable with the consent of the donor and without excessive risks to him or her. Before allowing the noble act of organ donation after death, one must verify that the donor is truly dead. [CCCC 476]

What medical procedures are permitted when death is considered imminent?

When death is considered imminent the ordinary care owed to a sick person cannot be legitimately interrupted. However, it is legitimate to use pain-killers which do not aim at in death and to refuse “over-zealous treatment”, that is the utilization of disproportionate medical procedures without reasonable hope of a positive outcome. [CCCC 471]

Bakit mahalaga ang organ donation?

Ang organ donation ay maaaring magpahaba ng buhay o pataasin ang kalidad ng buhay, kaya ito ay isang tunay na serbisyo sa kapwa, basta hindi pinipilit ang tao na gawin ito.

Dapat tiyak na ang donor ay nagbigay ng kanyang malaya at buong kamalayang pahintulot habang siya'y nabubuhay at hindi siya papatayin para sa layunin ng organ harvesting. Mayroong mga donasyong ginagawa habang nabubuhay, halimbawa, ang bone marrow transplant o ang kidney transplant. Ang organ donation mula sa isang bangkay ay nangangailangan ng tiyak na sertipiko ng kamatayan at pahintulot ng donor noong siya'y buhay pa, o ng kanyang kinatawan. [Youcat 391]
 

Pinapahintulutan ba ang pagtulong mamatay (euthanasia)?

Ang aktibong pagsasagawa ng kamatayan ay palaging lumalabag sa utos na "Huwag kang papatay" (Ex 20:13). Sa kabaligtaran, ang pananatili sa tabi ng isang taong namamatay ay isa pa ngang atas ng pagiging makatao.

 

Ang mga terminong active euthanasia at passive euthanasia ay madalas nililito ang mga debate. Ito talaga ay may kinalaman sa kung pinapatay mo ang isang namamatay na tao o hinahayaan mo siyang mamatay. Ang sinumang tumutulong sa tao na mamatay sa kahulugan ng tinatawag na active euthanasia (aktibong pagpatay dahil sa awa) ay lumalabag sa Ikalimang Utos; samantalang ang sinumang tumutulong sa isang namamatay na tao sa kahulugan ng tinatawag na passive euthanasia ay sumusunod sa utos ng pagkakawanggawa (utos na mahalin ang kapwa). Ibig sabihin nito na sa nakikitang nalalapit na kamatayan ng pasyente, hindi na ito ginagamitan ng hindi pangkaraniwan at mahal na mga medikal na hakbang na hindi magdudulot ng inaasahang resulta. Ang pagdesisyon para rito ay kailangang matukoy nang maaga galing sa pasyente mismo. Kung hindi na niya ito magagawa, dapat tuparin ng isang awtorisadong kinatawan ang ipinahayag na hiling o malamang na kalooban ng namamatay na tao. Ang pag-aalaga ng isang namamatay na tao ay hinding-hindi dapat itigil; ito ay isang atas ng kawanggawa at awa. Sa gayon ay magiging lehitimo at may pananaw sa dignidad ng tao ang paggamit ng mga gamot na nakakapawi ng sakit, kahit nanganganib na paikliin nito ang buhay ng pasyente. Mahalaga na sa paggamit nito, hindi hinahangad ang kamatayan bilang isang layunin o isang paraan. [Youcat 382]

This is what the Popes say

Ang mga transplant ay isang mahusay na hakbang pasulong sa serbisyo ng agham sa tao, at hindi iilang tao ngayon ang may utang sa kanilang buhay sa isang transplant ng organ. Tumaas, ang pamamaraan ng mga transplants ay napatunayan na isang wastong paraan ng pag-abot sa pangunahing layunin ng lahat ng gamot - ang serbisyo ng buhay ng tao ... paraan, na may hangaring mag-alok ng isang pagkakataon ng kalusugan at maging ng buhay mismo sa mga may sakit na kung minsan ay walang ibang pag-asa. [Pope John Paul II, Address on transplantation, 29 Aug. 2000]