Módl się z nami

Prosimy Cię o dołączenie do naszej modlitwy. Modlitwa przybliża nas do Boga oraz do osób lub spraw, w intencji których się modlimy. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, by zarezerwować sobie czas na modlitwę, najlepiej każdego dnia. Z biegiem czasu Twoja modlitwa będzie coraz bardziej osobista, a relacja z Jezusem coraz bardziej intymna. Każda forma modlitwy jest piękna, ponieważ każda modlitwa jest dla Boga wartościowa. W aplikacji Tweetując z BOGIEM znajdziesz wiele pięknych modlitw zaczerpniętych z tradycji Kościoła.  

"Dla mnie czas codziennej modlitwy jest chwilą zjednoczenia z Bogiem bez względu na towarzyszące mi odczucia. I ja, i nasi wolontariusze codziennie modlimy się za Tweetując z BOGIEM oraz za wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób korzystają z tego projektu. Czy zechcesz dołączyć do naszej modlitwy?" 

Ojciec Michel Remery
 

Intencje modlitewne

Prosimy o dołączenie do naszej modlitwy w intencjach Tweetując z BOGIEM oraz wszystkich inicjatyw związanych z tym przedsięwzięciem, jak na przykład Online ze Świętymi czy Jak wzrastać w wierze…

  • Za tych, którzy spotkali się bądź dopiero spotkają się z Tweetując z BOGIEM, by odnaleźli swoją drogę do Boga oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania, by poszerzali swą wiedzę o wierze i wzrastali w miłości do Jezusa. Oby odkryli swoje powołanie, stali się chrześcijanami miłosiernymi wobec swych bliźnich i wzrastali jako misjonarze Bożej miłości. 
  • Za wszystkich liderów i animatorów grup prowadzonych w ramach Tweetując z BOGIEM, by odnaleźli pewność na drodze pomagania innym w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących wiary przy jednoczesnym poszanowaniu wolności każdej osoby oraz by będąc otwartymi na natchnienia Ducha Świętego, szukali we wszystkim Woli Bożej.  
  • Za wszystkich członków zespołu oraz wolontariuszy, by wspomagani łaską Bożą z wdzięcznością i radością pracowali sumiennie, rozwijając tym samym otrzymane od Boga talenty oraz by w swej pracy kierowali się czystymi intencjami i poprzez nią wypełniali Boży Plan dla ich życia.   
  • Za ojca Michela Remery, by Bóg zawsze był kamieniem węgielnym jego życia i powołania oraz by pośród rozlicznych obowiązków w Jego łasce ojciec nieustannie odnajdywał inspirację, mądrość, pokój wewnętrzny oraz zaufanie.
  • Za naszych darczyńców i sponsorów, by Bóg udzielając im swej łaski, wynagradzał ich hojność oraz by dzieło Tweetując z BOGIEM oraz wszystkie inicjatywy z nim związane dysponowały funduszami niezbędnymi do ich dalszego funkcjonowania. 
  • Za kraje, w których inicjatywa Tweetując z BOGIEM jest obecna, by ich mieszkańcy mogli żyć w pokoju, w bezpiecznych i stabilnych warunkach, w których respektowane są prawa człowieka łącznie z fundamentalnym prawem wolności religijnej, a w szczególności za kraje, w których nie jest to jeszcze rzeczywistością. 
  • Za nasz Kościół, by Ci, którzy nim kierują oraz wszyscy Jego członkowie zawsze żyli w bliskości z Jezusem oraz by rozpoznawali znaki czasów, dążąc do ciągłego odnawiania się w głoszeniu wiary i jednocześnie zachowując zasadnicze przesłanie Ewangelii Jezusa oraz tym przesłaniem żyli. 
  • Za naszego Papieża, by był znakiem jedności i inspiracją dla całej ludzkości oraz by stale miał siłę niezbędną do niesienia Ewangelii Jezusowej całemu światu.  

Modlitwa za Tweetując z BOGIEM 

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za wszystkie inicjatywy Tweetując z BOGIEM. Niech nadal będą źródłem inspiracji dla wielu ludzi na całym świecie oraz sposobem dotarcia do wszystkich, którzy Ciebie szukają lub żyją z dala od Ciebie. 

Panie Jezu, Ty wzywasz każdego do przyjęcia Twojej miłości. Pomóż wszystkim tym, którzy spotykają się z inicjatywami Tweetując z BOGIEM, poznać Twoją miłość do nich. Pozwól im jej doświadczyć w tym konkretnym momencie ich życia, w którym się znaleźli. Inspiruj ich, by wytrwale poszukiwali odpowiedzi, aby byli otwarci, kiedy pojawiają się wątpliwości i by zwracali się do Ciebie w codziennej modlitwie. Pomóż im dzielić się miłością, dobrami materialnymi oraz swymi umiejętnościami z braćmi i siostrami w potrzebie oraz wychodzić do tych, którzy są ubodzy duchowo lub materialnie.  

Duchu Święty, zostałeś posłany, by pomóc nam w wierze. Zachowaj w swej łasce wszystkich członków zespołu oraz wolontariuszy Tweetując z BOGIEM, by coraz bardziej zbliżali się do Ciebie i by wszystko, co robią, było owocem ich gorącej miłości do Jezusa. Niech żyją w miłości do bliźnich i głoszą nowinę o Twojej miłości każdemu, kto zechce ich słuchać.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami!

Modlitwa zespołu 

Drogi Boże,

Jesteśmy wdzięczni, że poprzez naszą pracę dla Tweetując z BOGIEM możemy dzielić się z innymi Dobrą Nowiną o Twej miłości. 

Pomóż nam, byśmy byli stale otwarci na to, o co nasz prosisz, byśmy w ten sposób mogli zawsze realizować Twoje plany. Naucz nas wzrastać w osobistej relacji z Jezusem, poszukiwać Ciebie w naszych codziennych modlitwach oraz nieustannie poszerzać wiedzę o naszej wierze.  

Pomóż nam współpracować z Duchem Świętym i zawsze pamiętać o celu, do którego dążymy, a którym jest pomaganie innym w rozwijaniu relacji z Tobą. Modlimy się za wszystkich mających spotykających się z inicjatywami Tweetując z BOGIEM, by z pomocą Ducha Świętego systematycznie wzrastali w znajomości wiary oraz w relacji z Tobą. 

Panie, przyjmij całą moją wolność, pamięć, rozum, wolę oraz wszystko, co mam i co uważam za swoje. Wszystko otrzymałem od Ciebie i Tobie, Panie, wszystko oddaję. Wszystko jest Twoje. Rozporządzaj tym zgodnie z Twoją Wolą. Mnie zaś obdarzaj tylko Twoją miłością i łaską. To mi wystarczy.  

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 

Amen.