Modli se s námi

Připoj se k nám prosím v modlitbě. Modlitba nás přibližuje Bohu, lidem nebo úmyslům, za které se modlíme. Jako křesťané bychom si měli vyhradit čas na modlitbu, pokud možno každý den. Časem si možná vytvoříš svůj vlastní způsob modlitby a spojení s Ježíšem. Každý způsob modlitby je úžasný, protože každá modlitba je Bohu vzácná. Aplikace Tweetuj s BOHEM nabízí mnoho krásných a tradičních církevních modliteb. 

“Čas mé denní modlitby je pro mě chvílí jednoty s Bohem, ať už to takto zakouším, nebo ne. Modlím se za iniciativu Tweetuj s BOHEM a její účastníky každý den a tak to činí i naši dobrovolníci. Připojíš se k nám?“

Otec Michel Remery

Modlitební úmysly

Připoj se k nám v modlitbě za úmysly Tweetuj s BOHEM a všechny s ním spojené iniciativy, např. Online se svatými, Jak růst ve víře... 

  • Za ty, kteří se setkají s iniciativou Tweetuj s BOHEM. Ať najdou cestu k Bohu, odpovědi na své otázky a rostou v poznávání víry a Ježíšovy lásky. Ať nacházejí svá povolání, jsou laskavými křesťany pro své bližní a stávají se posly Boží lásky. 
  • Za všechny vedoucí, kteří spolupracují s Tweetuj s BOHEM.  Ať s důvěrou pomáhají druhým hledat odpovědi víry a ať respektují jejich svobodu; ať jsou otevření inspiraci Ducha svatého, ať hledají ve všem Boží vůli. 
  • Za každého člena týmu a za dobrovolníky. Ať obdrží milost pracovat svědomitě, s vděčností a radostí, ať rozvíjejí dary, které dostali od Boha, pracují s čistými úmysly a nacházejí seberealizaci v očích Božích. 
  • Za otce Michela Remeryho, aby vždy uznával Boha jako nárožní kvádr svého života a poslání. Ať nalézá inspiraci, moudrost, vnitřní pokoj a důvěru v Jeho milost v každé chvíli během svých nejrůznějších povinností. 
  • Za sponzory, aby se jich dotýkala Boží milost a byli tak odměněni za svou štědrost a aby byly k dispozici potřebné finance k pokračování Tweetuj s BOHEM a s tímto projektem spojených iniciativ. 
  • Za země, kde působí Tweetuj s BOHEM. Nechť tam lidé žijí v bezpečí, míru a stabilním prostředí, v němž jsou respektována lidská práva, včetně základního práva na svobodu vyznání, zvláště v zemích, kde se tak dosud neděje.
  • Za Církev, aby její vedoucí a členové byli vždy blízko Ježíši a poznávali znamení času, aby hledali neustálou obnovu ve způsobu hlásání víry a aby žili a zachovávali hlavní poselství Ježíšova evangelia.
  • Za našeho papeže, aby byl znamením jednoty a inspirace pro všechno lidstvo a nadále nacházel sílu potřebnou k šíření Ježíšova evangelia celému světu. 

Modlitba za Tweetuj s BOHEM

Bože, náš Otče, děkujeme Ti za iniciativy Tweetuj s BOHEM. Kéž jsou i nadále zdrojem inspirace pro mnoho lidí na celém světě a způsobem, jak Tě mohou poznávat ti, kdo Tě hledají nebo ti, kdo jsou od Tebe vzdáleni. 

Pane Ježíši, Ty voláš každého, aby přijal Tvou lásku. Pomoz lidem, kteří se připojili k Tweetuj s BOHEM, rozpoznat v každém okamžiku Tvou lásku k nim. Inspiruj je, aby stále hledali odpovědi, aby byli otevření svým pochybnostem, a spojovali se s Tebou v denní modlitbě. Pomoz jim sdílet lásku, majetek a dovednosti s potřebnými, a pomáhat těm, kdo jsou duchovně či materiálně chudí. 

Duchu svatý, byl jsi poslán pomáhat lidem ve víře. Naplňuj svou milostí všechny členy týmu a dobrovolníky iniciativy Tweetuj s BOHEM, ať se Ti stále přibližují a ať všechno, co dělají, je důsledkem jejich nadšené lásky k Ježíši. Nechť žijí svůj život v dobrotě ke svým bližním a šíří dobrou zprávu o Tvé lásce všem, kdo chtějí naslouchat.

Prosíme o to skrze Krista, našeho živého Pána. Amen.

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás!
Všichni svatí v nebi, orodujte za nás!

Modlitba týmu

Milý Bože,

jsme vděční, že můžeme sdílet Tvé poselství lásky s ostatními skrze naši práci na projektu Tweetuj s BOHEM.

Pomoz nám, abychom byli stále otevření tomu, co po nás žádáš, abychom vždy následovali Tvé plány. Uč nás, jak růst v našem vztahu s Ježíšem, jak Tě hledat každý den v modlitbách a jak vytrvat ve vzdělávání ve víře. 

Pomáhej nám pracovat společně v Tvém Duchu a vždy mít na mysli cíl, ke kterému směřujeme, tedy pomáhat lidem v jejich vztahu s Tebou. Modlíme se za ty, kteří se setkávají s iniciativou Tweetuj s BOHEM: aby s pomocí Ducha svatého rostli krok za krokem v poznávání víry a ve svém vztahu k Tobě.

Pane, vezmi si a přijmi všechnu mou svobodu, mou paměť, mé chápání, celou mou vůli a všechno, co mám a co je mi vlastní. Všechno toto jsi mi dal. Tobě, Pane, to navracím. Všechno je Tvé, nalož s tím podle své vůle. Dej mi pouze svou lásku a milost. To mi stačí.

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

Amen.