DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:4.32 Paano kung ang mga tao ay hindi maaaring magkaroon ng mga anak?
next
Next:4.34 Ano ang mali sa in vitro fertilization (IVF)?

4.33 Paano naman ang artipisyal na pagpapabinhi at mga kahaliling ina?

Artipisyal na pagpapabinhi, embryo, at pag-clone

Ang mga bata ay bunga ng isang pagniniig ng pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Maaari lamang tanggapin ng Simbahan ang mga pamamaraang medikal na panatilihin ang koneksyon sa pagitan ng unyon na ito at pagsilang. Samakatuwid, tinatanggihan ng Simbahan ang halos lahat ng mga pamamaraan ng artipisyal na pagpapabinhi, kahit na lubos niyang naiintindihan ang kalungkutan ng mga mag-asawa na walang kakayanang magkaanak.

Ang kapalit na pagiging ina ay humahantong sa lahat ng uri ng mga hindi likas at hindi makatao na sitwasyon, at dapat palaging tanggihan.

Tinatanggihan ng Iglesya ang artipisyal na pagpapabinhi at pagpapalit dahil ang mga ito ang naghihiwalay ng ugnayan sa pagitan ng pag-ibig sa pag-aasawa at mga anak at tinatrato ang mga tao bilang mga bagay.
The Wisdom of the Church

Ano ang pananaw ng Simbahan sa kahaliling ina (surrogacy) at artipisyal na pagpapabinhi (artipisyal na pagpapabinhi)?

Ang lahat ng tulong upang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng pananaliksik at gamot ay dapat magtapos doon kung saan nabubuwag at nasisira ng ikatlong tao ang nagbubuklod sa pagiging magulang, o kung saan ang pagpapalaki ay nagaganap sa pamamagitan ng teknolohiya na nasa labas ng sekswal na unyon ng mag-asawa.

Bilang paggalang sa dignidad ng tao, tinututulan ng Simbahan ang pagkakaroon ng anak sa pamamagitan ng heterologous/homologous insemination. Mula sa Diyos ang karapatan ng bawat bata na magkaroon ng isang ama't ina, makilala sila, at hangga't maaari, lumaki sa kanilang pagmamahalan. Ang artificial insemination ng binhi ng isang di-kilalang tao (heterologous insemination) ay sinisira rin ang diwa ng pag-aasawa, kung saan ang mister at misis ay may karapatang maging ama o ina sa pamamagitan lamang ng kanyang kabiyak. Ngunit kahit sa homologous insemination (ang binhi ay mula sa sariling asawa), ang bata ay nagiging produkto ng isang teknikal na proseso at hindi bunga ng mapagmahal na pagkakaisa ng isang personal na sekswal na pakikipagtagpo. Ngunit kapag naging isang produkto ang bata, naririyan kaagad ang mapangutyang tanong ukol sa kalidad ng produkto at pananagutan nito. Tinututulan din ng Simbahan ang PID (Preimplantation Diagnostic), na isinasagawa para patayin ang mga di-perpektong embryo. Kahit na ang kahaliling ina, kung saan ang isang artipisyal na ginawang embryo ay inilalagay sa ibang babae liban sa misis, ay sumasalungat sa dignidad ng tao. [Youcat 423]

This is what the Popes say

Ang lumilitaw na mas malinaw sa pagbuo ng isang bagong nilalang ay ang mahalagang ugnayan nito sa unyon ng magasawa, kung saan ang asawang lalaki ay naging isang ama sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang asawa, at ang asawa ay naging isang ina sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang asawa. Ang plano ng Lumikha ay nakaukit sa pisikal at espiritwal na kalikasan ng lalaki at ng babae, at dahil dito ay may pangkalahatang halaga.

Ang kilos kung saan ang mga mag-asawa ay maging magulang sa pamamagitan ng kapalit at kabuuang regalo ng kanilang mga sarili ay gumagawa sa kanila na nakikipagtulungan sa Lumikha sa pagdadala sa mundo ng isang bagong tao na tinawag sa buhay na walang hanggan. Isang kilalang yaman na lumalampas kahit sa buhay ng mga magulang ay hindi maaaring mapalitan ng isang pantulong na teknolohiya lamang ... Sa halip, gawain ng siyentista na siyasatin ang mga sanhi ng kawalag magkaanak ng lalaki at babae, upang maiwasan ang sitwasyong ito ng pagdurusa mga asawa na naghahangad na makahanap sa kanilang anak ng isang kumpirmasyon at pagkumpleto ng kanilang kapalit na pagbibigay ng sarili. [Pope John Paul II, To the Pontifical Academy for life, 21 Feb. 2004]