4.20 Ang “walang pagtatalik ba bago ang kasal“ ay makaluma?

Sexuality

Ang pinaka-kilalang-kilala na paraan kung saan ang isang lalaki at isang babae ay maaring magpahayag at maranasan ang kanilang pag-ibig ay sa kanilang sekswal na relasyon.  Dito nila ibibigay ang kanilang mga sarili sa bawat isa, at magiging tunay na isa.  Mula sa sekswal na pagbibigkis na ito ay maaaring ipanganak ang mga bata, na pinakamahusay na pinalaki sa isang pamilya [>4.19].   

Para sa mga ito at iba pang mga walang katuturan na kadahilanan, ito ay iniuugnay ngayon na dapat inilalaan ang pagtatalik para sa kasal. Pagkatapos ng lahat, ang pag-aasawa ay tungkol sa totoong pag-ibig at katapatan: ang pangunahing sangkap para sa tunay na matagumpay na pagtatalik.

 

Sa loob lang ng pag-aasawa ang pagtatalik ay maaaring maging isang buong pagsuko sa pag-ibig sa ibang tao at isang mapagkukunan ng kagalakan, habang nananatiling bukas sa buhay (mga anak).
The Wisdom of the Church

What are the goods of conjugal love to which sexuality is ordered?

The goods of conjugal love, which for those who are baptized is sanctified by the sacrament of Matrimony, are unity, fidelity, indissolubility, and an openness to the procreation of life. [CCCC 495]

What is the meaning of the conjugal act?

The conjugal act has a twofold meaning: unitive (the mutual self-giving of the spouses) and procreative (an openness to the transmission of life). No one may break the inseparable connection which God has established between these two meanings of the conjugal act by excluding one or the other of them. [CCCC 496]

Ano ang mahalagang nabibilang sa Kristiyanong kasal?

  1. Pagkakaisa: Ayon sa likas na katangian nito, ang kasal ay isang tipan na nagdudulot ng pisikal, sikolohikal at espirituwal na pagkakaisa sa pagitan ng isang lalaki at isang babae;
  2. Indissolubility o hindi pagkakalas: Ang pag-aasawa ay "hanggang mapaghiwalay ng kamatayan";
  3. Pagiging bukas magkatoon ng mga anak: Ang bawat pag-aasawa ay dapat bukas sa pagkakaroon ng mga anak;
  4. Oryentasyon para sa kapakanan ng kapareha.

Sa panahon ng kasal, kapag hindi isinama ninuman sa dalawang magkapareha, ang isa sa apat na nabanggit na puntos, sa gayon ay hindi magaganap ang → Sakramento ng kasal. [Youcat 416]
 

Ano ang kahulugan ng pakikipagtalik sa buhay-may-asawa?

Ayon sa kalooban ng Diyos, ang mister at misis ay dapat makatagpo ang isa't-isa sa sekswal na kasiyahan upang mas malalim na mapag-isa sa pag-ibig ay hayaang magbunga ng mga bata mula sa kanilang pag-iibigan.

Sa Kristiyanismo, may mataas na pagpapahalaga sa katawan, pagnanasa at sekswal na kagalakan: "Ang Kristiyanismo ... ay naniniwala na ang materyal na bagay ay mabuti, na ang Diyos mismo ay minsang nagkatawang-tao, na kahit sa langit ay ibibigay sa atin ang isang uri ng katawan at ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng ating kaligtasan, kagandahan at lakas. Higit na niluwalhati ng Kristiyanismo ang pag-aasawa kaysa sa iba pang relihiyon: at halos lahat ng matayog na tulang pag-ibig sa daigdig ay nilikha ng mga Kristiyano. Ang sinumang magsasabi na ang sekswalidad mismo ay masama, kaagad siyang sinasalugat ng Kristiyanismo" (C.S. Lewis). Natural, ang kasiyahan ay hindi ang huling hantungan. Kung saan ang kasiyahan ay hindi ang huling hantungan. Kung saan ang kasiyahan ng mag-asawa ay napapaloob lamang dito at hindi bukas sa bagong buhay na maaaring magmula rito, hindi nito binibigyang hustisya ang pinakadiwa ng pag-ibig. [Youcat 417]

This is what the Church Fathers say

Ang Diyos, na inaanyayahan, ay dumating sa kasal [sa Cana], upang kumpirmahin ang kalinisan ng kasarian, at upang ipakita ang Sakramento ng Kasal. Para sa ikakasal sa kasal na iyon, kung kanino sinabing, 'Iningatan mo ang mabuting alak hanggang ngayon' (Jn. 2:10), na kinatawan ng pagkatao ng Panginoon. Para sa mabuting alak - lalo na, ang ebanghelyo - Iningatan ni Cristo hanggang ngayon. [St. Augustine, On the Gospel of St. John, 9:2 (ML 35, 1459)]