All Questions
prev
Previous:4.33 Paano naman ang artipisyal na pagpapabinhi at mga kahaliling ina?
next
Next:4.35 Ano ang cloning?

4.34 Ano ang mali sa in vitro fertilization (IVF)?

Artipisyal na pagpapabinhi, embryo, at pag-clone

Ang In Vitro Fertilization (IVF) ay nagsasangkot ng pagpapabunga ng egg cell at sperm cell sa isang laboratoryo. Maramihang egg cell ang napapabunga, ngunit isa o ilang mga cell lamang ang naipasok sa matris. Ang natitirang mga embryo ay winawasak, ginagamit para sa pagsasaliksik, o frozen para magamit sa paglaon.

Ang paglalaro ng buhay ng tao tulad nito ay hindi maaaring maging tama! Ang mga magulang ay hindi kailanman ‘may karapatan’ sa isang bata para lamang sa kanilang sariling kaligayahan, anuman ang gastos. Ang isang bata ay palaging isang regalo, malayang tinatanggap mula sa Diyos.

Sa IVF maraming mga embryo ng tao ang nagbunga, ngunit isa o dalawa lamang ang ginagamit. Ang iba ay pinatay o iniyelo para magamit sa paglaon.
The Wisdom of the Church

Bakit imoral ang artificial insemination at artificial fertilization?

Ang mga ito ay imoral dahil inihiwalay nila ang pag-aanak mula sa kilos kung saan ibinibigay ng mag-asawa ang kanilang sarili sa isa't isa at kaya ipinakilala ang dominasyon ng teknolohiya sa pinagmulan at kapalaran ng tao. Higit pa rito, ang heterologous insemination at fertilization sa paggamit ng mga pamamaraan na kinasasangkutan ng isang tao maliban sa mag-asawa ay lumalabag sa karapatan ng isang anak na ipanganak ng isang ama at ina na kilala niya, na nakatali sa isa't isa sa pamamagitan ng kasal at pagkakaroon ng eksklusibong karapatan upang maging mga magulang lamang sa pamamagitan ng bawat isa. [CCCC 499]

Ano ang pagnanakaw, at ano ang napapasailalim sa Ikapitong Utos?

Ang pagkamkam ng ari-arian ng iba ay isang paglabag sa Ikapitong Utos, kahit na ang ginawa ay hindi maaaring maireklamo sa batas ng estado.

Kung ano ang mali sa harap ng Diyos, ito ay mali. Gayunpaman, ang Ikapitong Utos ay hindi lamang ukol sa pagnanakaw, kundi pati na rin sa di-makatarungang pagkakait ng makatarungang sahod, sa pagpapanatili ng mga nahanap na bagay na maaaring isauli, at sa pandaraya sa pangkalahatan. Ang Ikapitong Utos ay patungkol din sa mga sumusunod: paglalagay sa mga manggagawa sa mga hindi makataong kalagayan, hindi pagtupad sa pinasok na mga kontrata, pagwawaldas sa mga kita nang hindi inaalintana ang obligasyong panlipunan, artipisyal na pagpapataas o pagpapababa ng mga presyo, pagpapahamak sa posisyon ng mga ipinagkatiwalang empleyado, panunuhol at korupsyon, pagliligaw sa mga umaasang empleyado sa pamamagitan ng mga ilegal na gawain, paggawa ng hindi magandang trabaho o paghingi ng hindi naaangkop na bayad, pag-aaksaya ng pag-aari ng kumpanya at pamamahala nito nang padalos-dalos, pagpepeke ng pera, resibo at pagbabalanse o pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. [Youcat 428]

This is what the Popes say

Ang pangunahing prinsipyo ay palaging ang dignidad ng tao, respeto sa kanyang hindi maikukuhang pangunahing mga karapatan, na tinawag ng karamihan ng ating mga kapanahon ngunit kung saan sa katotohanan ay natapakan sa ilang mga rehiyon ng mundo. Kabilang sa mga karapatang ito ay natural na natagpuan paggalang sa buhay ng tao sa lahat ng mga yugto ng pag-unlad nito, mula sa paglilihi hanggang sa pagtanda, at paggalang din sa embryo ng tao, na hindi maaaring mapailalim sa mga eksperimento na parang ito ay isang bagay. [Pope John Paul II, Address to Civil Authorities in Belgium, 20 May 1985]