All Questions
prev
Vorige:M.8 Moet ik mijn vijand haten? Kan ik om de overwinning bidden?
next
Volgende:M.10 Veroorzaakt religie oorlogen? Hoe zit het met religieus terrorisme?

M.9 Waarom zou ik me aan de Rules of Engagement houden als de vijand dat niet doet?

Vijand & oorlog

Dit zijn niet alleen regels: ze helpen je te allen tijde te handelen in overeenstemming met je roeping als soldaat en christen. Het loslaten van deze regels betekent dat je je door de vijand van jouw morele voetstuk laat stoten. Op elk moment moet de menselijke waardigheid van de vijand worden gerespecteerd. Elk lijden en elke dood is slecht, zelfs het lijden van de vijand.

De Bijbel vertelt ons dat we deel uitmaken van de strijd tussen goed en kwaad. Elke dag probeert de vijand van God ons naar de duistere kant te lokken door ons te verleiden te doen waarvan we weten dat het verkeerd is. Moreel sterk en in geloof staan is belangrijk. Jezus ging zelfs nog verder toen hij bereid was te lijden en te sterven – niet alleen voor zijn vrienden maar ook voor zijn vijanden! Dit wordt bijvoorbeeld concreet als een natie besluit om niet langer mee te doen met de wapenwedloop.

Laat jezelf niet omlaag halen! Jezus gaf zijn leven voor zijn vijanden, in plaats van hun valse regels te volgen.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waardoor wordt het recht op de lichamelijke integriteit van de mens geschonden?

Dat recht wordt geschonden door gebruik van geweld, ontvoering en gijzeling, terrorisme, foltering, verkrachting, gedwongen sterilisatie en amputatie en verminking. Die fundamentele misdaden tegen de gerechtigheid, de liefde en de menselijke waardigheid zijn ook dan niet gerechtvaardigd wanneer ze door de autoriteit van een overheid worden gedekt. In het bewustzijn van de historische schuld die ook christenen treft, strijdt de Kerk nu tegen elke vorm van lichamelijk of psychisch geweld, in het bijzonder tegen foltering [Youcat 392].

Zijn ontvoering, marteling en terrorisme moreel verkeerd?

Ontvoering en gijzeling zorgen voor een schrikbewind; door middel van bedreigingen onderwerpen ze hun slachtoffers aan ondraaglijke druk. Ze zijn moreel verkeerd. Terrorisme bedreigt, verwondt en doodt zonder onderscheid; het staat tegenover gerechtigheid en naastenliefde. Marteling waarbij fysiek of moreel geweld wordt gebruikt om bekentenissen af te leiden, de schuldigen te straffen, tegenstanders bang te maken of haat te bevredigen, is in strijd met het respect voor de persoon en de menselijke waardigheid. Behalve wanneer uitgevoerd om strikt therapeutische medische redenen, zijn direct bedoelde amputaties, verminkingen en sterilisaties uitgevoerd op onschuldige personen in strijd met de morele wet [CKK 2297].

Was de Kerk in het verleden betrokken bij wrede praktijken?

In het verleden werden wrede praktijken gewoonlijk gebruikt door legitieme regeringen om de wet en de orde te handhaven, vaak zonder protest van de pastores van de Kerk, die zelf in hun eigen tribunalen de voorschriften van de Romeinse wet inzake marteling overnamen. Hoe betreurenswaardig deze feiten ook zijn, de Kerk heeft altijd de plicht van gratie en genade onderwezen. Ze verbood geestelijken om bloed te vergieten. De laatste tijd is duidelijk geworden dat deze wrede praktijken noch noodzakelijk waren voor de openbare orde, noch in overeenstemming met de legitieme rechten van de mens. Integendeel, deze praktijken hebben tot nog meer vernedering geleid. Het is noodzakelijk om naar hun afschaffing toe te werken. We moeten bidden voor de slachtoffers en hun kwelgeesten [CKK 2298].

Wat vereist de morele wet in geval van oorlog?

De morele wet blijft altijd gelden, ook in geval van oorlog. Zij vraagt dat de niet-strijdende burgers, de gewonde soldaten en de krijgsgevangenen met menselijkheid behandeld worden. Handelingen die opzettelijke in strijd zijn met het volkenrecht, en bevelen die zulke handelingen opleggen, zijn misdaden, waarvoor blinde gehoorzaamheid niet voldoet als verontschuldiging. Te veroordelen zijn de massavernietigingen evenals het uitroeien van een volk of van een etnische minderheid, wat allerzwaarste zonden zijn: men is moreel verplicht zich tegen de bevelen te verzetten van degene die er opdracht toe geeft [CCKK 485].

Zijn gewetensbezwaren toegestaan?

Overheden moeten billijke voorzieningen treffen voor diegenen die om gewetensredenen weigeren wapens te dragen; deze zijn niettemin verplicht om de menselijke gemeenschap op een andere manier te dienen [CKK 2311].

Is de morele wet altijd geldig in het gevecht?

Zowel de Kerk als de menselijke rede verklaren dat de morele wet blijft gelden gedurende de gewapende conflicten. "Het pure feit dat de oorlog ongelukkigerwijze is uitgebroken, betekent niet dat tussen de strijdende partijen plotseling alles geoorloofd is" (Gaudium et Spes 79). Niet-strijdende burgers, gewonde soldaten en krijgsgevangenen moeten met respect en menselijkheid behandeld worden [CKK 2312-2313].

Dit zeggen de pausen

“Een ethiek en een wet gebaseerd op de dreiging van wederzijdse vernietiging - en mogelijk de vernietiging van de hele mensheid - zijn tegenstrijdig en een belediging voor het hele kader van de Verenigde Naties, dat zou eindigen als ‘naties verenigd door angst en wantrouwen’” [Paus Franciscus, Tot de Verenigde Naties, 25 september 2015].