All Questions
prev
Previous:4.6 Paano ko malalaman ang Kalooban ng Diyos?
next
Next:4.8 Ano ang ugnayan ng pananampalataya at gawa?

4.7 Ang mga Kristiyano ba ay nabubuhay nang iba sa lahat?

Pamumuhay ng isang Kristiyano

Ang pangunahing gawain ng bawat Kristiyano ay ang mahalin ang Diyos at ang kanyang kapwa. Siyempre, ang mga di-Kristiyano ay maaari ring gumawa ng mga mabubuting gawa
[> 4.8].

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga Kristiyano at hindi mga Kristiyano ay tayo ay nabinyagan, at samakatuwid ay kabilang kay Hesus [> 3.36]. Maipakikita natin ang pagkakaiba na ito sa pamamagitan ng paraan ng pamumuhay natin: batay sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kung saanman kinakailangan, ginagawa din ng mga Kristiyano ang kanilang makakaya upang matulungan ang iba [> 4.45] na mabuhay ng mas mabuti.

 

Bilang mga Kristiyano, tayo ay nabibilang kay Hesus magpakailanman sa pamamagitan ng Binyag. Inaasahan natin, na ito ay nakikita sa paraan ng pag-ibig natin sa Diyos at sa iba.
The Wisdom of the Church

Ano ang "Mga Pangkatawang Gawa ng Awa"?

Pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay ng maiinom sa mga nauuhaw, pagdadamit sa mga walang damit, pagpapatuloy sa mga walang matuluyan, pagdalaw sa mga maysakit, pagdalaw sa mga bilanggo, paglilibing sa mga pumanaw. [Youcat 450]


 

Ano ang "Mga Espirituwal na Gawa ng Awa"?

Ang mga espirituwal na gawa ng awa ay ang pagtuturo sa mga walang alam, pagpapayo sa naguguluhan, pagbibigay kaginhawahan sa nabibigatan sa buhay, pagwawasto sa nagkakamali, pagpatawad nang malugod sa nagkasala, pagiging mapagpasensiya sa mga nakakainis, pagdarasal para sa mga buhay at patay. [Youcat 451]

 

This is what the Popes say

Magpatotoo kay Hesus sa iyong matapang na pananampalataya at iyong pagiging inosente. Hindi na ginagamit ang pagrereklamo ng 'kasamaan ng mga panahon. Tulad ng isinulat ni St. Paul, dapat nating mapagtagumpayan ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti (Rom 12:21). Pinahahalagahan at iginagalang ng mundo ang tapang ng mga ideya at ang lakas ng kabutihan. Huwag matakot na tanggihan ang mga salita, kilos, at ugali na hindi naaayon sa mga ideyang Kristiyano. Maging matapang sa pagtanggi kung ano ang sumisira sa iyong kawalang-malay o gusto ng pagiging bago ng iyong pag-ibig kay Cristo. [Pope John Paul II, Address to Italian youth, 8 Nov. 1978]