All Questions
prev
Previous:5.6 Hindi ako makakadalo sa Misa - Maaari ko pa bang matanggap ang grasya ng sakramento ng Diyos?
next
Next:5.8 Paano ako makakagawa ng espirituwal na pakikipag-isa?

5.7 Ano ang pinagkaiba sa pagitan ng tunay at espiritwal na pakikinabang?

Pagsasabuhay ng mga Sakramento

Mayroong iba't ibang mga kadahilanan mula sa iyong panig kung bakit hindi ka maaaring dumalo sa Misa o makatanggap ng komunyon. Karamdaman, malayong distansya, pagsasara ng mga simbahan, kakulangan ng mga pari, mga desisyon ng obispo ... Gayunpaman, maaari kang palagi at saanman gumawa ng isang espiritwal na Komunyon: ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya sa presensya ni Hesus sa Sakramento ng Eukaristiya [> 3.48], at ang iyong hangaring tanggapin siya sa iyong puso. Tandaan na kahit na dumalo ka sa Misa sa Linggo ay wala kang obligasyong tumanggap ng tunay na Komunyon [> 3.49].

Hangga't hindi ka makakatanggap ng Komunyon, ang isang matapat na espiritwal na Komunyon ay nagbibigay sa iyo ng mga biyayang hinahangad mo. Ito ay isang tunay na pagbabahagi sa katawan at dugo ni Hesus (hindi perpekto hanggang sa makatanggap ka muli ng tunay na Komunyon). Ito ay tulad ng kapag kumakanta tayo pagkatapos ng paglalaan: "Ipinahayag namin ang iyong kamatayan, O Panginoon, at ipahayag ang iyong pagkabuhay na mag-uli, hanggang sa Iyong pagbabalik" - sa pamamagitan ng muling pagdating ni Hesus [> 1.49] makakapasok tayo sa perpektong buhay kasama niya magpakailanman. Hanggang sa gayon ay sinusubukan nating mamuhay ng mabuti sa abot ng ating makakaya.

Hangga't hindi ka makakatanggap ng Komunyon, ang iyong espiritwal na Komunyon ay ang nagbibigay ng mga biyayang hinahangad mo.