All Questions
prev
Previous:3.48 Si Hesus ba ay tunay na nasa Eukaristiya? Ano ang Konsegrasyon?
next
Next:3.50 Bakit tayo sinusugo sa pagtatapos ng Misa?

3.49 Maaari bang makatanggap ng Komunyon?

Ang Eukaristiya

Ang salitang "pakikipag-isa" ay literal na nangangahulugang pagiging isang kasama ni Hesus. Ninais niya na ang Simbahan, na siya mismo ang nagtatag, ay malapit na maugnay sa kanya. Ang paghihiwalay sa pagitan ng mga Kristiyano ay labis na pinagsisisihan. Hangga't hindi tayo bumubuo ng iisang Simbahan, hindi natin matatanggap ang Eukaristiya kasama ang lahat ng mga Kristiyano.

Ang bawat tao'y malugod na dumalo sa pagdiriwang ng Eukaristiya, ngunit bago lumapit ang isang Katoliko upang makatanggap ng komunyon tinatanong niya ang kanyang sarili sa panalangin kung kaya niya itong gawin sa mabuting budhi. Halimbawa, ang isang taong nakagawa ng mga seryosong kasalanan ay hihingi muna kay Hesus ng kapatawaran. Maaari ka lamang makatanggap ng komunyon kung nabubuhay ka sa pagkakaisa sa Simbahang Katoliko. Sa #TwGOD app [> Ang app] makikita mo ang karaniwang mga teksto ng Misa sa maraming mga wika.

Hangga't nahahati ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko lamang ang maaaring makatanggap ng Komunyon sa Misa, at dapat sila ay nasa estado ng biyaya.
The Wisdom of the Church

When is it possible to give Holy Communion to other Christians?

Catholic ministers may give Holy Communion licitly to members of the Oriental Churches which are not in full communion with the Catholic Church whenever they ask for it of their own will and possess the required dispositions. Catholic ministers may licitly give Holy Communion to members of other ecclesial communities only if, in grave necessity, they ask for it of their own will, possess the required dispositions, and give evidence of holding the Catholic faith regarding the sacrament. [CCCC 293]

Paano ko dapat paghandaan upang maaari kong matanggap ang banal na Eukaristiya?

Ang sinumang nais tumanggap ng banal na → Eukaristiya ay dapat maging Katoliko. Kapag alam niyang siya ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, dapat ay mangumpisal muna siya. Bago tumungo sa harap ng altar, kinakailangan muna siyang makipagkasundo sa kanyang kapwa.

Hanggang kamakailan lamang, nakagawian na hindi kakain ng hindi kukulangin sa tatlong oras bago ang pagdiriwang ng Eukaristiya; gayon na lamang ang nais na paghahanda sa pakikipagtagpo kay Kristo sa → Komunyon. Ngayon ay inirerekomenda ng → Simbahan ang hindi kukulangin sa isang oras na pag-aayuno. Ang isa pang tanda ng paggalang ay ang pagpili ng magandang kasuotan - sa wakas ay makikipagtagpo tayo sa Panginoon ng mundo. [Youcat 220]

Maaari bang ipamahagi ang Eukaristiya kahit sa mga hindi Katolikong Kristiyano?

Ang banal na → Komunyon ay pagpapahayag ng pakikipag-isa ng katawan ni Kristo. Nabibilang sa → Simbahang Katolika ang sinumang nabinyagan dito, nakikibahagi sa pananampalataya nito at nabubuhay kaisa rito. Magiging isang pagsalungat kung iimbitahan ng Simbahan sa komunyon ang mga taong hindi (pa) nakikibahagi sa pananampalataya at buhay ng Simbahan. Magdurusa ng pinsala ang kredibilidad ng tanda ng → Eukaristiya.

Ang indibidwal na Ortodoksong Kristiyano ay maaaring humingi ng pagtanggap ng banal na → Komunyon sa isang Katolikong Misa, dahil nakikibahagi sila sa Eukaristikong paniniwala ng Simbahang Katolika, kahit na hindi pa nabubuhay sa buong pakikiisa sa Simbahan Katolika ang kanilang komunidad. Maaari lamang ipamahagi ang banal na Komunyon sa miyembro ng ibang Kristiyanong paniniwala sa indibidwal na kaso, kapag mayroong malubhang pangangailangan at naririyan ang lubos na paniniwala sa Eukaristiyang presensiya. Ang pinagsamang pagdiriwang ng Eukaristiya ng mga Katoliko at Protestanteng Kristiyano ay hangarin ng lahat ng mga ekumenikong pagsisikap, ngunit ang pag-asam nito nang hindi naitatag ang katotohanan ng Katawan ni Kristo sa isang pananampalataya at sa isang Simbahan, ay hindi totoo, at sa gayon ay hindi pinahihintulutan. Ang iba't-ibang ekumenikong serbisyo, kung saan ang mga Kristiyano ng iba't-ibang denominasyon ay magkakasamang nagdarasal, ay mabuti at ninanais din ng Simbahang Katolika. [Youcat 222]

This is what the Church Fathers say

Isaalang-alang kung gaano ka galit laban sa taksil, laban sa mga nagpako sa kanya sa krus. Tingnan mo nga, baka ikaw din ay magkasala ng katawan at dugo ni Cristo. Pinatay nila ang buong banal na katawan, ngunit tatanggapin mo ito sa isang maruming kaluluwa pagkatapos ng napakaraming mga benepisyo. [St. John Chrysostom, Homilies on St. Matthew, 82:5 (MG 58, 743)]