3.48 Si Hesus ba ay tunay na nasa Eukaristiya? Ano ang Konsegrasyon?

The Eucharist

Habang ginaganap ang Misa, ang tinapay (ostiya) at alak ay dinadala sa altar. Ang pari ay nagwiwika ng ilang kataga na binigkas ni Hesus sa Huling Hapunan nang itinatag niya ang Eukaristiya. Ang sandalling ito sa pagdiriwang ng Eukaristiya ay tinatawag na ‘konsegrasyon’.

Sa sandaling ito, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Hesus. Hindi lamang ito isang simbolismo, ngunit ang pagbabago ay nangyayaring tunay. Kung titingnan mo ang Ostiya na may mata ng pananampalataya, makikilala mo ang Katawan at Dugo ni Hesus sa kung ano ang sa una ay lumilitaw na tinapay at alak. Sa #TwGOD app [>The app] makikita mo ang mga kataga ng konsegrasyon at ang ibang pamantayang teksto ng Misa sa maraming wika.

Sa pamamagitan ng ng kataga ng Konsegrasyon, ang tinapay at alak ay nagiging Katawan at Dugo ni Kristo, na samakatwid ay totoong naroroon.
The Wisdom of the Church

In what way is the Eucharist a memorial of the sacrifice of Christ?

The Eucharist is a memorial in the sense that it makes present and actual the sacrifice which Christ offered to the Father on the cross, once and for all on behalf of mankind. The sacrificial character of the Holy Eucharist is manifested in the very words of institution, “This is my Body which is given for you” and “This cup is the New Covenant in my Blood that will be shed for you” (Luke 22:19-20). The sacrifice of the cross and the sacrifice of the Eucharist are one and the same sacrifice. The priest and the victim are the same; only the manner of offering is different: in a bloody manner on the cross, in an unbloody manner in the Eucharist. [CCCC 280]

How is Christ present in the Eucharist?

Jesus Christ is present in the Eucharist in a unique and incomparable way. He is present in a true, real and substantial way, with his Body and his Blood, with his Soul and his Divinity. In the Eucharist, therefore, there is present in a sacramental way, that is, under the Eucharistic species of bread and wine, Christ whole and entire, God and Man. [CCCC 282]

What is the meaning of transubstantiation?

Transubstantiation means the change of the whole substance of bread into the substance of the Body of Christ and of the whole substance of wine into the substance of his Blood. This change is brought about in the Eucharistic prayer through the efficacy of the word of Christ and by the action of the Holy Spirit. However, the outward characteristics of bread and wine, that is the “eucharistic species”, remain unaltered. [CCCC 283]

Sa anong paraan naririyan si Kristo kapag ipinagdiriwang ang Eukaristiya?

Si Kristo sa → Sakramento ng → Eukaristiya ay misteryoso ngunit tunay na naririyan. Sa tuwing ipinatutupad ng → Simbahan ang atas ni Jesus, "Gawin ninyo ito, tuwing kayo'y iinom, sa pag-alaala sa Akin" (1 Cor 11:25), pinaghahati-hati ang tinapay at iniaabot ang kalis, nagaganap ngayon ang naganap noon: Inialay ni Kristo ang Kanyang sarili para sa atin, at tayo ay tunay na nagiging bahagi niya. Ginagawang naririyan sa altar ang minsanan at hindi na mauulit na pag-aalay sa krus ni Kristo; ginagawa nitong ganap ang gawa ng ating kaligtasan. [Youcat 216]

This is what the Church Fathers say

Dapat mong malaman kung ano ang iyong natanggap, kung ano ang iyong tatanggapin, at kung ano ang dapat mong matanggap araw-araw. Ang tinapay na iyong nakikita sa dambana, na inilaan ng Salita ng Diyos ay ang Katawan ni Cristo. Ang kalis na iyon, o sa halip, kung ano ang hawak ng kopa, na inilaan ng Salita ng Diyos, ay ang Dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga insidenteng iyon nais ng Panginoon na ipagkatiwala sa atin ang kanyang Katawan at Dugo na ibinuhos niya para sa kapatawaran ng mga kasalanan. [St. Augustine, Sermons, No. 227 (ML 38, 1099)]

 Sa pamamagitan ng pag-ambit ng Katawan at Dugo ni Kristo, maaari kang mabuo ng parehong katawan at ang parehong dugo na kasama niya. Sapagkat sa gayo'y naparito tayo upang dalhin si Cristo sa atin, sapagkat ang kanyang Katawan at Dugo ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng ating mga kasapi. Sa gayon ito, ayon sa pinagpalang Pedro, tayo ay nakikibahagi sa banal na kalikasan (2 Ped. 1: 4). [St. Cyril of Jerusalem, Catecheses 22:3 (MG 33, 1100)]

By partaking of the Body and Blood of Christ, you may be made of the same body and the same blood with him. For thus we come to bear Christ in us, because his Body and Blood are distributed through our members. Thus it is that, according to the blessed Peter, we become partakers of the divine nature (2 Pet. 1:4). [St. Cyril of Jerusalem, Catecheses 22:3 (MG 33, 1100)]