All Questions
prev
Previous:2.33 Ano ang nangyari sa simula ng Renaissance?
next
Next:2.35 Bakit nagbebenta ang Simbahan ng indulhensiya bilang tiket papuntang langit?

2.34 Bakit ang Simbahan ay nagmalupit sa mga Katutubong Amerikano?

Patungo sa Repormasyon

Kasunod ng mga malalaking mga nadiskubre nina Christopher Columbus at iba pa, nakuha ng Espanya, Portugal at iba pang mga kapangyarihan ang karapatang kolonyal sa America. Ang papa ay inatasan sila na ipagpapalaganap ang pananampalataya [>3.50] sa mga bagong lupain. Nakalulungkot, maraming kongkistador (mga kolonista) ay mas interesado sa pagkamal ng kayamanan kaysa sa dakilang gawaing ito.

Ang katutubong populasyon ay nakatanggap ng hindi makataong pagtrato. Kinailangan paalalahanan ni Papa Paolo III noong 1537 ang mga kolonista na ang mga Katutubong Amerikano ay mga tao! Noong bandang huli lamang nakapagpadala ang Simbahan ng kanyang sariling mga misyonero. Ang mga misyonerong ito ay hindi lamang nagproklama ng pananampalataya, kundi isinabuhay ito, nagtayo ng mga ospital at eskwelahan, at tumulong sa mga tao sa iba’t ibang mga paraan.

Ang Espanya at Portugal ay madalas naghanap ng kayamanan bago ang mga mabibinyagan, na walang pag-aaruga sa mga tao. Ikinondena ng papa ang pagmamaltrato sa mga katutubo.
This is what the Popes say

Ang maagang pakikipagtagpo sa pagitan ng iyong tradisyonal na mga kultura at ng paraan ng pamumuhay sa Europa ay ... isang malupit at masakit na katotohanan para sa iyong mga tao. Dapat kilalanin ang pang-aapi sa kultura, ang mga kawalang-katarungan, pagkagambala ng iyong buhay at ng iyong tradisyunal na mga lipunan. Sa parehong oras, upang maging layunin, dapat itala ng kasaysayan ang malalim na positibong aspeto ... Kabilang sa mga ito ay nais kong gunitain ang gawain ng maraming mga misyonero na masiglang ipinagtanggol ang mga karapatan ng mga orihinal na naninirahan sa lupaing ito. [Pope John Paul II, To native people of the Americas, 14 Sept 1987]