2.38 Ano ang mga resulta ng Repormasyon?

Toward the Reformation

Ang ibang pinuno ay nakita ang Repormasyon bilang isang oportunidad upang mag-aklas laban sa papa at makahirang sila ng mga obispo. Sa Netherlands, ang mga tensyon sa pagitan ng mga Katoliko at Calvinists ay nagbunga sa digmaan sa Espanya (1568-1648), at sa paghihiwalay sa pagitan ng Calvinist North at Catholic South.

Sa mga bansang Scandinavian, ang isang estadong simbahan na Lutheran ay itinatag. Ang mga Katoliko ay inusig at ang mga ibang paniniwala ay ipinagbawal ng batas hanggang sa ika-labinsiyam na siglo. Sa ilang bansang Europa, ang lokal na sitwasyon para sa mga Katoliko ay malupit din.

Ang mga politika at ang pakikibaka para sa pananampalataya ay naging kasabay sa paglaganap ng Protestanismo. Ito ay nagresulta sa mga nagpakamartir at inaping mga Katoliko.
This is what the Popes say

Ang pagkakamali ng panahon ng Repormasyon na para sa malaking bahagi ay nakikita lamang natin kung ano ang hinati sa atin at nabigo tayong maunawaan ang kung ano ang mayroong magkatulad sa mga tuntunin ng malaking bahagi ng Sagradong Kasulatan at ang mga unang Kristiyanong kredo. Para sa akin, ang dakilang ecumenical na hakbang pasulong sa mga nakaraang dekada ay na magkaroon tayo ng kamalayan ng lahat ng mga karaniwang landas, na kinikilala natin ito sa pagdarasal at pag-awit ng sama-sama, habang ginagawa natin ang ating magkakasamang pangako sa etosong Kristiyano sa ating pakikitungo sa mundo, habang tayo ay nagbibigay ng karaniwang patotoo sa Diyos ni Jesucristo sa mundong ito bilang ating hindi hindi mailalarawan, nakabahaging pundasyon. [Pope Benedict XVI, Address in Erfurt, 23 Sept. 2011]