DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.34 Bakit ang Simbahan ay nagmalupit sa mga Katutubong Amerikano?
next
Next:2.36 Anu-ano ang mga ideya na nagsimula sa Repormasyon?

2.35 Bakit nagbebenta ang Simbahan ng indulhensiya bilang tiket papuntang langit?

Patungo sa Repormasyon

Gusto ng Diyos na lahat ay makapunta sa langit [>1.26]. Itinatag ni Hesus ang Sakramento ng Pagkakasundo (kumpisal) upang tayo ay makatanggap ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan pagkatapos ng binyag. Upang maging lubusang walang (mga labi ng) kasalanan sa pagdating sa langit kasama ang Diyos, ang mga ito ay kailangang nabayaran sa purgatoryo [>1.47].

Kung minsan ang papa ay maaaring magkaloob ng indulhensiya upang mabawasan ang panahon na gugugulin sa purgatoryo. Ang indulhensiyang ito ay isang tanda ng awa ng Diyos at maaaring makuha, halimbawa, sa pagdarasal ng isang panalangin o sa paggawa ng peregrinasyon [>3.17]. Sa esensya, samakatuwid, ang mga indulhensiya ay isang magandang bagay. Subalit noong Edad Medya, ang mga indulhensiya ay malupit na inabuso at ibinenta bilang “tiket para sa langit”. Ang pagpuna sa ganitong kaugalian ay ganap na makatwiran.

Ang mga indulhensiya ay hindi mga tiket papuntang langit. Ang pagbenta sa mga ito ay isang seryosong pag-abuso at isang kasalanan.
This is what the Popes say

Ang isang balanseng at mahusay na kasanayan sa pagkuha ng mga indulhensiya, maging para sa sarili o para sa mga patay, ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa isang nabago na pagpapahalaga sa ugnayan sa pagitan ng Eukaristiya at Pakikipagkasundo. Sa pamamagitan nito nangangahulugan ang matapat na kumuha ng "kapatawaran sa harap ng Diyos ng pansamantalang parusa dahil sa mga kasalanan na ang pagkakasala ay napatawad na ..." Dahil ang mga kundisyon para sa pagkakaroon ng pagpapasasa ay kasama ang pagpunta sa pagtatapat at pagtanggap ng pakikipag-isa sa sakramento, ang kasanayang ito ay maaaring mabisa ang matapat. sa kanilang paglalakbay ng pagbabalik loob at sa muling pagtuklas ng sentralidad ng Eukaristiya sa buhay Kristiyano. [Pope Benedict XVI, SacramentumCaritatis, n. 21]