DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.33 Co se stalo na počátku renesance?
next
Následující:2.35 Jaký mělo význam, že církev prodávala odpustky jako vstupenky do nebe?

2.34 Proč se církev zachovala tak krutě k indiánům?

Směrem k reformaci

V návaznosti na objevy Kryštofa Kolumba a dalších mořeplavců získaly mocnosti jako Španělsko, Portugalsko a jiné koloniální práva v Americe. Papež je pověřil šířením víry na nově získaných územích. Mnoho dobyvatelů (kolonizátorů) se však zajímalo bohužel více o zisk a bohatství než o tento ušlechtilý úkol.

S domorodým obyvatelstvem bylo zacházeno nelidsky, a to až do té míry, že roku 1537 musel papež Pavel III. kolonizátorům výslovně připomenout, že indiáni jsou lidské bytosti. Až v pozdější fázi byla církev schopná vyslat do těchto oblastí své vlastní misionáře. Ti nejen že víru hlásali, ale také ji sami žili, budovali nemocnice a školy a pomáhali místním obyvatelům mnoha různými způsoby.

Španělsko a Portugalsko hledaly bez zájmu o lidi spíše bohatství než obrácení. Papež odsuzoval špatné zacházení s indiány.
Co k tomu říkají papežové

První setkání mezi vašimi tradičními kulturami a evropským způsobem života bylo pro vaše národy hrubou a bolestnou skutečností. Je nutno přiznat kulturní útisk, nepravosti, rozrušení vašeho života a vašich tradičních pospolitostí. Současně ovšem musí historie objektivně zaznamenat hluboce pozitivní aspekty, mezi nimiž bych rád připomněl dílo mnoha misionářů, kteří důrazně hájili práva původních obyvatel této země. (Papež Jan Pavel II., promluva k původním obyvatelům Amerik, 14. září 1987)