DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.38 Ano ang mga resulta ng Repormasyon?
next
Next:2.40 Ano ang Kontra-Repormasyon?

2.39 Ano ang Anglikanong Simbahan?

Patungo sa Repormasyon

Sa umpisa, ang Ingles na haring si Henry VIII ay isang taimtim na tagapagtanggol ng Simbahang Katoliko laban sa mga ideya na isinulong ni Luther. Nang hindi nabigyan si Henry ng asawa niya ng lalaking tagapagmana ng trono, humingi siya ng pahintulot sa Papa upang magpakasal sa iba. Ang papa ay hindi nakapagbigay ng pahintulot, dahil ang sakramento ng kasal ay isang panghabang buhay na pagtatali [>3.43].

Samakatuwid si King Henry VIII ay tumiwalag sa Simbahang Katoliko noong 1534 at nagtatag ng Simbahan ng Anglikano, kung saan siya ay ang kataas-taasang ulo. Ang mga Katolikong matapat sa kanilang pananampalataya at sa papa ay inusig at marami ang namatay bilang mga martir.

Noong 1534, ang Ingles na haring si King Henry VIII ay tinanggihan ang papa at pinangalanan ang sarili bilang pinuno ng Simbahan ng Inglatera. Ang mga mananampalatayang Katoliko ay sumalungat dito.
This is what the Popes say

Marami sa ating mga relasyon sa nakaraang apatnapung taon na dapat nating pasasalamatan. Ang gawain ng komisyon sa diyalogo ng teolohiko ay naging mapagkukunan ng panghihimok habang ang mga usapin ng doktrina na pinaghiwalay sa amin sa nakaraan ay napag-usapan. Ang pagkakaibigan at mabuting ugnayan na mayroon sa maraming lugar sa pagitan ng mga Anglikano at mga Katoliko ay nakatulong upang lumikha ng isang bagong konteksto kung saan ang aming pagbabahagi ng patotoo sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay nabigyan ng pagunla at pagsulong... Para sa lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Diyos. [Pope Benedit XVI, To the Archbishop of Canterbury, 23 Nov. 2006]