DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:3.8 Paano ako makapagdarasal gamit ang isang teksto mula sa Bibliya?
next
Next:3.10 Bakit patuloy nating inuulit ang parehong mga panalangin?

3.9 Nanalangin ba tayo sa Ama, sa Anak, o sa Banal na Espiritu? Kay Maria at sa mga santo?

Mga uri ng panalangin

Palagi tayong maaaring manalangin sa bawat isa sa tatlong mga persona ng Santatlo [> 1.33], na magkakasama na bumubuo ng isang pagkakaisa. Gayunpaman, mayroon din silang sarili, indibidwal na personalidad. Madalas nating idinudulog ang ating mga panalangin sa Diyos Ama: sa gayon ay nakikiisa tayo sa patuloy na pagdarasal ni Hesus sa kanyang Ama.

 

Maaari din tayong manalangin kay Hesus o sa Banal na Espiritu, halimbawa upang humiling ng karunungan at inspirasyon [> 1.32]. Habang nagdarasal tayo sa mundo, ang mga banal    [> 4.15] at mga anghel [> 1.41] ay patuloy na nananalangin sa langit [> 1.45]. Samakatuwid, maaari mong hilingin sa kanila na manalangin sa Diyos para sa amin, dahil malapit sila sa kanya sa langit.

Maaari kang manalangin sa Ama, Anak, o Espiritu, dahil sila ay iisang Diyos. Maaari mo ring tanungin si Maria, ang mga santo, at ang mga anghel na manalangin para at kasama ka.
The Wisdom of the Church

What is the origin of the Our Father?

Jesus taught us this Christian prayer for which there is no substitute, the Our Father, on the day on which one of his disciples saw him praying and asked him, “Lord, teach us to pray” (Luke 11:1). The Church’s liturgical tradition has always used the text of Saint Matthew (6:9-13). [CCCC 578]

Why is it called the “Lord’s Prayer”?

The Our Father is called the “Oratio Dominica”, that is, the Lord’s Prayer because it was taught to us by the Lord Jesus himself. [CCCC 580]

Why do we say “our” Father?

 “Our” expresses a totally new relationship with God. When we pray to the Father, we adore and glorify him with the Son and the Holy Spirit. In Christ we are “his” people and he is “our” God now and for eternity. In fact, we also say “our” Father because the Church of Christ is the communion of a multitude of brothers and sisters who have but “one heart and mind” (Acts 4:32). [CCCC 584]

What does the Church ask for when she prays “Thy Kingdom come”?

The Church prays for the final coming of the Kingdom of God through Christ’s return in glory. The Church prays also that the Kingdom of God increase from now on through people’s sanctification in the Spirit and through their commitment to the service of justice and peace in keeping with the Beatitudes. This petition is the cry of the Spirit and the Bride: “Come, Lord Jesus” (Revelation 22:20). [CCCC 590]

Why pray “Thy will be done on earth as it is in heaven”?

The will of the Father is that “all men be saved” (1 Timothy 2:4). For this Jesus came: to perfectly fulfill the saving will of his Father. We pray God our Father to unite our will to that of his Son after the example of the Blessed Virgin Mary and the saints. We ask that this loving plan be fully realized on earth as it is already in heaven. It is through prayer that we can discern “what is the will of God” (Romans 12:2) and have the “steadfastness to do it” (Hebrews 10:36). [CCCC 591]

What does “Lead us not into temptation” mean?

We ask God our Father not to leave us alone and in the power of temptation. We ask the Holy Spirit to help us know how to discern, on the one hand, between a trial that makes us grow in goodness and a temptation that leads to sin and death and, on the other hand, between being tempted and consenting to temptation. This petition unites us to Jesus who overcame temptation by his prayer. It requests the grace of vigilance and of final perseverance. [CCCC 596]

Sigurado ba tayong nakakarating ang ating mga panalangin?

Ang mga panalanging isinasagawa natin sa ngalan ni Jesus, ay nagpupunta doon sa kung saan din pumaparoon ang mga panalangin ni Jesus: sa puso ng Ama sa Langit.

Maaari tayong magtiwala rito gaya nang nagtitiwala tayo kay Jesus. Sapagkat muling binuksan ni Jesus ang daan patungo sa langit, na isinara sa atin sa pamamagitan ng kasalanan. Yamang si Jesus ang daan sa Diyos, tinatapos ng mga Kristiyano ang kanilang mga panalangin sa pagdaragdag ng, "...kaya't hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo sa aming Panginoon." [Youcat 495]

Kung ang Ama ay "nasa langit," nasaan ang langit na ito?

Ang langit ay doon kung nasaan ang Diyos. Ang salitang langit ay hindi nagpapahiwatig ng isang lugar, kundi tinutukoy ang pag-iral ng Diyos, na hindi nakatali sa lugar at panahon.

Hindi natin dapat hanapin ang kalangitan sa ibabaw ng mga ulap. Saan man tayo bumabaling sa Diyos sa Kanyang kaluwalhatian at sa kapwa sa kanyang pangangailangan; kung saan natin naranasan ang kagalakan ng pagmamahal; kung saan tayo nagbabalik-loob at nakikipagsundo sa Diyos, doon nagbubukas ang langit. "Hindi kung saan ang langit ay naroroon ang Diyos, kundi kung saan ang Diyos, ay naroon ang langit" (Gerhard Ebeling). [Youcat 518]

Ano ang ibig sabihin ng: "Patawarin Mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin"?

Ang maawaing kapatawaran - iyong mga ibinibigay natin sa iba at iyong tayo mismo ang naghahanap - ay hindi mapaghihiwalay. Kung tayo mismo ay hindi maawain at hindi nagpapatawad sa isa't-isa, hindi maaabot ng awa ng Diyos ang ating puso.

Maraming tao ang may panghabang buhay na pakikibaka sa kanilang kawalan ng kakayahang magpatawad. Sa huli, ang malalim na balakid ng hindi pagkakasundo ay malulutas lamang sa pagtingin sa Diyos, na tumanggap sa atin "noong makasalanan pa tayo" (Rom 5:8). Dahil mayroon tayong mabait na Ama, posible ang kapatawaran at nakipagkasundong buhay. [Youcat 524]

This is what the Popes say

Mapalad ka, Maria na naniwala. Sa gayon pinupuri ka namin kasama si Elizabeth (cfr. LK 1:45). Pinagpala ka, Ina ng aming Panginoong Jesus at ng Simbahan ... Sa iyong inang puso, si Maria lalo naming ipinagkatiwala ang mga naaapi ng pagdurusa at kalungkutan: ang maysakit at may kapansanan, kalalakihan at kababaihan na nakakaranas ng mahirap na pag-aasawa, ang mga anak ng pamilya sa salungatan, mga lalaking may malalaking utang, walang trabaho, lumayo at nakakulong. Ilan ang luha, kung gaano ang takot, kung gaano kadilim sa paglalakbay na ito!

[Pope John Paul II, Prayer to Mary in Mariazell, 13 Sept. 1983]