3.12 Paano ako magdarasal ng Rosaryo?

Forms of prayer

Maaari kang magdala ng rosaryo sa lahat ng oras. Ang isang rosaryo ay isang tali ng kuwintas na may limang hanay ng sampung kuwintas. Pagkatapos ng isang Ama Namin [> 3.11], nagdarasal tayo ng sampung Aba Ginoong Maria [> 1.39].


Habang nagdarasal ng rosaryo, naaalala natin ang ilang mga kaganapan sa buhay nina Hesus at Maria. Ang mga kaganapang ito ay tinawag na 'misteryo ng rosaryo'. Ang rosaryo ay tulad ng isang korona ng mga panalangin (rosas) na inaalok natin kay Maria, habang hinihiling natin ang kanyang panalangin. Ang istraktura ng rosaryo ay maikling inilalarawan sa #TwGOD app [>The app].

Sa Rosaryo ay ipinagdarasal mo ang isang Ama Namin o Aba Ginoong Maria sa bawat butil habang iniisip ang buhay ni Hesus at Maria at gumugugol ng oras sa kanila.
The Wisdom of the Church

How does the Church pray to Mary?

Above all with the Hail Mary, the prayer with which the Church asks the intercession of the Virgin. Other Marian prayers are the Rosary, the Akathistos hymn, the Paraclesis, and the hymns and canticles of diverse Christian traditions. [CCCC 563]

Paano dinarasal ang rosary?

 1. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
 2. Pananampalataya ng mga Apostol (Kredong Apostoliko)
 3. Ama Namin
 4. Tatlong Aba Ginoong Maria (para sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig)
 5. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
 6. Limang dekada na binubuo ng: 1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati sa Ama.

Kabilang sa mga Misteryo ng Santo Rosaryo ang mga sumusunod:

 •  Ang mga Misteryo ng Tuwa (Lunes at Sabado)
 1. Ang pagbati ng anghel sa mahal na Birhen
 2. Ang pagdalaw ni Birheng Maria kay Elisabet
 3. Ang pagsilang sa ating Panginoong Hesukristo
 4. Ang paghahandog ng sanggol na si Jesus sa Templo
 5. Ang paghahanap at pagkakita kay Hesukristo sa Templo
 •  Ang mga Misteryo ng Liwanag (Huwebes)
 1. Ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan
 2. Ang sariling pagbubunyag ni Jesus sa kasalan sa Cana
 3. Ang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos sa salita at gawa
 4. Ang pagbabagong-anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor
 5. Ang pagtatag ni Jesus ng Banal na Eukaristiya
 •  Ang mga Misteryo ng Hapis (Martes at Biyernes)
 1. Ang pagdurusa ni Jesus sa Kanyang pagdarasal sa hardin ng Getsemani
 2. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa Haliging Bato
 3. Ang pagputong ng koronang tinik sa ulo ni Jesus
 4. Ang pagpasan ni Jesus ng Kanyang krus
 5. Ang pagpako at pagkamatay ni Jesus
 • Ang mga Misteryo ng Luwalhati (Miyerkules at Linggo)
 1. Ang pagkabuhay muli ni Jesus
 2. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit
 3. Ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa apostoles at sa Birheng Maria
 4. Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen
 5. Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen

[Youcat 480]

This is what the Popes say

Ang Rosary, tiyak dahil nagsisimula ito sa sariling karanasan ni Mary, ay isang napakagandang mapanuking pagdarasal ... Nang walang pagmumuni-muni, ang Rosaryo ay isang katawan na walang kaluluwa, at ang pagbigkas nito ay may panganib na maging isang mekanikal na pag-uulit ng mga formula, na lumalabag sa payo ni Kristo: 'Sa pagdarasal huwag mag-ipon ng walang laman na mga parirala tulad ng ginagawa ng mga Gentil; sapagkat iniisip nilang maririnig sila sa kanilang maraming mga salita '(Mat 6: 7). Sa pamamagitan ng likas na katangian nito ang pagbigkas ng Rosary ay tumatawag para sa isang tahimik na ritmo at isang matagal na tulin, na tumutulong sa indibidwal na pagnilayan ang mga misteryo ng buhay ng Panginoon na nakikita sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang pinakamalapit sa Panginoon. Sa ganitong paraan ay hindi mawari ang kayamanan ng mga misteryo na ito ay isiniwalat. [Pope John Paul II, RosariumVirginisMariae, n. 12]