3.14 Paano ko palilipasin ang oras sa panahon ng adorasyon?

Forms of prayer

Sa panahon ng adorasyon, ang Ostiya - na siyang Katawan ni Hesus [> 3.48] - ay inilalagay sa isang lalagyan na pinalamutian nang maganda (kilala bilang isang 'monstrance'). Si Hesus ay nakikita ng lahat at maaaring sambahin. Sa mundo, hindi tayo makalalapit ng lubusan sa Diyos.


Hindi mo kailangang gumawa ng marami sa panahon ng pagsamba. Ang kapangyarihan ng pagsamba ay tiyak na nakasalalay sa pagtigil ng lahat ng ginagawa sa panahong iyon. [> 3.7]. Sa katahimikan ng pagsamba, pagnilayan ng mataimtim si Hesus ng buong puso. Sa pagiging kasama ni Hesus sa ganitong paraan, ipinapakita natin na hindi tayo mabubuhay nang wala siya.

Sinasamba natin si Hesus sa Eukaristiya sa pamamagitan ng tahimik na pagiging kasama niya: tinitingnan ka Niya at tinitingnan mo Siya. Masasabi mo sa kanya ang lahat.
The Wisdom of the Church

What kind of worship is due to the sacrament of the Eucharist?

The worship due to the sacrament of the Eucharist, whether during the celebration of the Mass or outside it, is the worship of latria, that is, the adoration given to God alone. The Church guards with the greatest care Hosts that have been consecrated. She brings them to the sick and to other persons who find it impossible to participate at Mass. She also presents them for the solemn adoration of the faithful and she bears them in processions. The Church encourages the faithful to make frequent visits to adore the Blessed Sacrament reserved in the tabernacle. [CCCC 286]

Paano natin sasambahin nang tama ang Panginoong naririyan sa tinapay at alak?

Dahil tunay na naririyan ang Diyos sa anyo ng pinabanal na tinapay at alak, dapat nating bigyan ng mas higit na paggalang at sambahin ang ating Panginoon at tagapagligtas na naririyan sa Kabanal-banalan.

 

Pagkatapos ng pagdiriwang ng banal na → Eukaristiya kapag may natirang mga pinabanal na hostiya, itinatago ito sa mga banal na lalagyan sa → tabernakulo. Dahil sa loob nito ay naroroon ang "Pinakabanal," ang Tabernakulo ang isa sa pinakakagalang-galang na lugar sa bawat simbahan. Naninikluhod tayo sa harap ng bawat tabernakulo. Totoo na ang tunay na sumusunod kay Kristo ay nakikilala Siya sa mga pinakamahihirap at pinagsisilbihan Siya sa kanila. Ngunit maghahanap din siya ng panahon na tahimik na manatili sa harap ng tabernakulo at ipagkaloob sa Panginoon sa Eukaristiya ang kanyang pag-ibig. [Youcat 218]

This is what the Popes say

Ang misteryo ng Eukaristiya ... ay dapat maranasan at mabuhay sa integridad nito, kapwa sa pagdiriwang nito at sa malapit na pakikipag-usap kay Hesus na nagaganap pagkatapos makatanggap ng pakikipag-isa o sa isang dalangin na sandali ng pagsamba sa Eukaristiya bukod sa Misa. Ito ang mga oras kung kailan ang Iglesya ay matatag na itinatayo at naging malinaw kung ano talaga siya: iisa, banal, katoliko at apostoliko; ang mga tao, templo at pamilya ng Diyos; ang katawan at ikakasal na babae ni Cristo, na binuhay ng Banal na Espiritu; ang unibersal na sakramento ng kaligtasan at isang hierarchically istrukturang pagkakaisa. [Pope John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, n. 61]