Në Twitter me ZOTIN Online

Na ndiqni në Facebook, Twitter, Instagram dhe Youtube! Ne dëshirojmë të përfshihemi në dialog me ju lidhur me pyetjet tuaja. Duke vepruar kështu, ne shpesh do t'i referohemi pyetjeve në faqen e internetit, në aplikacion dhe në libër. Nëse një pyetje nuk gjen përgjigje atje, ne do të kërkojmë për përgjigje së bashku!
     
Ndiqni Në Twitter me ZOTIN në Mediat Sociale:


INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER 

YOUTUBE CHANNEL

Video

Shikoni videot tona! Ne publikojmë rregullisht video 2-minutëshe, të cilat lidhen me pyetjet në libër dhe në aplikacion, por edhe me shenjtërit, si dhe mbulojnë shumë aspekte të besimit. Ndiqni rrjetet tona sociale për të qenë të azhornuar me publikimet e reja, ose shikoni kanalet tona në YouTube të Në Twitter me ZOTIN dhe Online me Shenjtërit.