All Questions
prev
Previous:1.7 Bakit ako dapat maniwala sa Diyos? Paglikha o nagkataon?
next
Next:1.9 Lohikal ba na maniwala? Maaari ba akong magtanong?

1.8 Maaari bang iisa lamang ang katotohanan?

Paglikha o nagkataon?

Ang katotohanan ay isang bagay na talagang totoo at, samakatuwid, ay hindi dumedepende sa kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol dito. Sinabi ni Hesus na siya mismo ay ang katotohanan (Juan 14:6)Juan 14:6 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”.

Ang katotohanan na itinuturo sa atin at kinakatawan ni Hesus ay talagang totoo at, samakatuwid, ay hindi dumedepende sa bilang ng tao na naniniwala sa kanya [>1.26]. Itinuturo ni Hesus na nilikha tayo ng Diyos, na labis niya tayong mahal, at umaasa siya na magsasabi tayo ng “Oo” sa kanyang paanyaya na maging maligaya kasama siya sa langit.

Juan 14:6 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko

Ang katotohanan ay hindi dumedepende sa kung ano ang iniisip ng mga tao (emosyonal), kundi sa kung ano ang tunay na umiiral (hindi emosyonal), at sa gayon ay totoo. Si Hesus ang katotohanan.
The Wisdom of the Church

In that way is God the truth?

God is truth itself and as such he can neither deceive nor be deceived. He is “light, and in him there is no darkness” (1 John 1:5). The eternal Son of God, the incarnation of wisdom was sent into the world “to bear witness to the Truth” (John 18:37). [CCCC 41]

Ano ang ibig sabihin ng: Ang Diyos ang katotohanan?

“Liwanag ang Diyos at walang kadiliman sa Kanya” (1 Jn 1:5). Ang Kanyang salita ay katotohanan (Kas 8:7; 2 S 7:28), at ang Kanyang katurua’y totoo (Slm 119:142). Si Jesus mismo ang nagpapatunay sa katotohanan ng Diyos, kung saan nagpatotoo Siya sa harap ni Pilato: “Para rito Ako isinilang at dahil dito kaya Ako dumating sa mundo: upang magpatunay sa katotohanan” (Jn 18:37).

Hindi maaaring mapasailalim ang Diyos sa anumang pagsasagawa ng pagpapatunay sapagkat hindi Siya maaaring gawin ng agham na isang bagay na napapatunayan. Pero pinapasailalim ng Diyos mismo sa Kanyang sariling paraan ang pagsasagawa ng pagpapatunay. Mula sa ganap na kredibilidad ni Jesus, alam natin na ang Diyos ang katotohanan. Siya ang “daan, ang katotohanan, at ang buhay” (Jn 14:6). Maaari itong alamin at subukin ng sinumang makikisangkot sa Kanya. Kung hindi “totoo” ang Diyos, hindi maaaring makipagdyalogo sa isa’t-isa ang pananampalataya at katuwiran. Ngunit posible ang pag-unawa dahil ang Diyos ang katotohanan, at ang katotohanan ay banal. [Youcat 32]

This is what the Church Fathers say

Ang tunay na relihiyon ay binubuo sa paglilingkod ng iisang tunay na Diyos. Ang Diyos na iyon ay iisa, ang katotohanan mismo. At tulad ng wala ang isang katotohanan na iyon ay walang ibang katotohanan, sa gayon din kung wala ang iisang totoong Diyos ay walang ibang totoong Diyos. Para sa isang katotohanan na iyon ay isang pagka-Diyos. At sa gayon hindi natin masasabi na totoo na mayroong dalawang totoong mga diyos, tulad ng katotohanan mismo ay hindi natural na nahahati. [St. Fulgentius, Eighth letter (ML 56, 365)]