All Questions
prev
Předchozí:1.7 Proč bych měl/a věřit v Boha?
next
Následující:1.9 Je víra logická? Můžu klást otázky?

1.8 Existuje jenom jedna pravda?

Stvoření, nebo náhoda?

Pravda je něco, co je objektivně pravdivé, a proto nezáleží na tom, co si o dané skutečnosti lidé myslí. Ježíš řekl, že on sám je pravda (Jan 14,6) Jan 14,6: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ .

Pravda, kterou učí Ježíš a kterou je on sám, je objektivně platná, a proto nezáleží na tom, kolik lidí v něho věří. Ježíš nás učí, že nás Bůh stvořil, že nás nesmírně miluje a že touží, abychom odpověděli „ano“ na jeho pozvání k věčné blaženosti spolu s ním.

Pravda nezávisí na tom, co si lidé myslí (subjektivně), ale na tom, co skutečně existuje a platí (objektivně).
Moudrost církve

V jakém smyslu je Bůh pravda?

Bůh je pravda sama, a jako takový se neklame a nemůže klamat. On „je světlo, a tma v něm vůbec není“ (1 Jan 1,5). Věčný Boží Syn, vtělená Moudrost, byl poslán na svět, „aby vydal svědectví pravdě“ (Jan 18,37). [KKKC 41]

Co znamená, že Bůh je pravda?

 „Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není“ (1 Jan 1,5). Jeho slovo je pravda (srov. Př 8,7; 2 Sam 7,28, a jeho zákon je pravda (srov. Žl 119,142). Ježíš se zaručuje vlastní osobou za Boží pravdu, když před Pilátem vyznává: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě“ (Jan 18,37).

Boha nelze podrobit důkaznímu řízení, protože věda ho nemůže prohlásit za objekt zkoumání. A přece se Bůh ze své vůle podrobuje určitému druhu důkazního řízení. To, že Bůh je pravda, víme na základě Ježíšovy absolutní věrohodnosti. On je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Každý, kdo se na něho spolehne, to může objevit a vyzkoušet. Kdyby Bůh nebyl „pravda“, nemohla by víra vstoupit do dialogu s rozumem. Mohou se však navzájem domluvit, protože Bůh je pravda a pravda je božská. [Youcat 32]

Co k tomu říkají církevní otcové

Pravé náboženství spočívá ve službě jedinému pravému Bohu. Bůh je jeden; taková je sama pravda. A právě tak jako mimo tuto pravdu není jiné pravdy, tak ani mimo jediného pravého Boha není jiný pravý Bůh. Tato jedna pravda je totiž jedno božství. A tak nemůžeme pravdivě říct, že jsou dva praví bohové, stejně jako pravda sama nemůže být přirozeně rozdělená. [Sv. Fulgentius, Osmý dopis (ML 56, 365)]