DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:1.8 Maaari bang iisa lamang ang katotohanan?
next
Next:1.10 Bakit lubhang mahalaga ang Bibliya?

1.9 Lohikal ba na maniwala? Maaari ba akong magtanong?

Paglikha o nagkataon?

Mahalaga ang pagtatanong dahil ito ang paraan upang maisip mo ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagtatanong, maaari kang magkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa katotohanan ng pananampalataya at makakamit ng higit na kaunawaan sa kahulugan ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo.

Ang kaibuturan ng pananampalatayang Kristiyano ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng pagninilay sa pag-ibig ng Diyos para sa bawat tao [>1.26]. Makilala natin siya nang bahagya sa pamamagitan ng kung ano ang ipinapakita niya sa atin tungkol sa sarili niya (ito ay tinatawag na paghahayag). Gayon pa man, ilang mga tanong ang mananatiling walang sagot dahil walang isang sagot ang makatutukoy sa Diyos. Ang Diyos ay laging mas higit pa!

Pinapakita ng iyong mga tanong na iniisip mo ang Diyos. Samakatuwid, mauunawaan mo ang lohika ng pananampalataya sa iyong pag-iisip, at mararanasan ang Diyos sa iyong puso.
The Wisdom of the Church

Why does man have a desire for God?

God himself, in creating man in his own image, has written upon his heart the desire to see him. Even if this desire is often ignored, God never ceases to draw man to himself because only in God will he find and live the fullness of truth and happiness for which he never stops searching. By nature and by vocation, therefore, man is a religious being, capable of entering into communion with God. This intimate and vital bond with God confers on man his fundamental dignity. [CCCC 2]

Bakit natin hinahangad ang Diyos?

Inilagay ng Diyos sa ating puso ang hangarin na hanapin at makita Siya. Sinabi ni San Agustin, “Nilikha Mo kami upang mapasaiyo, at hahanap-hanapin Ka ng aming puso hanggang Ika’y aming masumpungan” o “Ginawa Mo kami para sa Iyong sarili, at ang aming mga puso ay hindi mapakali hanggang sa makapagpahinga ito sa Iyo.” Ang paghahangad na ito sa Diyos ang tinatawag nating → Relihiyon.

Natural para sa isang tao na hanapin niya ang Diyos. Ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa katotohanan at kaligayahan ay, sa huli, isang paghahanap sa ganap na tumutulong sa kanya, ganap na nakapagbibigay kasiyahan sa kanya, ganap na nakakaakit sa kanya. Ang isang tao ay ganap lamang na tao kapag natagpuan niya ang Diyos. “Ang sinumang naghahanap sa katotohanan ay naghahanap sa Diyos, maging malinaw man ito sa kanya o hindi” (Santa Teresa Benedicta a Cruce – Edith Stein). [Youcat 3]

This is what the Church Fathers say

Sa sistemang Kristiyano ay mahahanap na mayroong, hindi upang magsalita nang mayabang, kahit gaano karami ang pagsisiyasat sa mga artikulo ng paniniwala, at ng paliwanag ng mga madilim na kasabihan, na nangyayari sa mga propetikong sulatin, at ng mga talinhaga sa mga Ebanghelyo, at ng hindi mabilang na iba pang mga bagay, na alinman sa isinalaysay o naisabatas na may isang sagisag na kahulugan. [Origen, Against Celsus, Bk. 1, Chap. 9 (MG 11, 672)]