All Questions
prev
Previous:2.31 Bakit nagkaroon ng mga bayolenteng Mga Krusada?
next
Next:2.33 Ano ang nangyari sa simula ng Renaissance?

2.32 Ano ang Inkisisyong Kastila?

Ang mga Muslim, mga barbaro, at ang Orthodox

Itinatag ng hari ng Espanya ang Inkisisyong Kastila noong Edad Medya upang pangalagaan ang kadalisayan ng pananampalatayang Katoliko. Sa simula sinuportahan ng Simbahan ang opisinang ito ng pag-iimbestiga (pagtatanong), ngunit pagkatapos lamang ng dalawang taon kinondena ni Papa Sixtus IV ang mga abusadong gawain at pagkagahaman ng mga nagtatrabaho para sa Inkisisyong Kastila.

Kakila-kilabot makita kung gaano katindi ang mga krimeng ginawa sa ngalan ng Simbahan. Daan-daan at marahil maging libo-libong mga tao ang pinatay. Ang mga krimeng iyon laban sa sangkatauhan ay hindi maaaring mabigyang katwiran. Ito ay direktang sumasalungat sa mensahe ng pagmamahal, kapayapaan, at hustisya ni Jesus! Noong 2000, si Papa Juan Pablo II [>2.50] ay humingi ng tawad para sa ang maling nangyari sa panahon ng Inkisisyong Kastila.

Ang hari ng Espanya ay nagtatag ng Inkisisyon upang panatilihing dalisay ang pananampalataya. Naging tiwali ito at gumawa ng mga kakila-kilabot na gawain sa ngalan ng Simbahan.
This is what the Popes say

Ang institusyon ng Inkwisisyon ay natapos na. Ang mga anak ng Simbahan ay hindi maaaring bumalik na may isang diwa ng pagsisisi sa pagsang-ayon na ibinigay, lalo na sa ilang mga siglo, sa hindi pagpaparaan at maging sa paggamit ng karahasan sa paglilingkod sa katotohanan. Ang diwa ng pagsisisi na ito, malinaw, ay nagsasaad ng isang matatag na pagpapasiya na maghanap sa hinaharap na mga paraan upang magpatotoo sa katotohanan na naaayon sa Ebanghelyo. [John Paul II, Letter to Card. Etchegaray, 15 June 2004]