2.40 Ano ang Kontra-Repormasyon?

The response of the Church

Si Luther ay ganap na tama tungkol sa isang bagay: ang ilang klerigo sa Simbahan ay gumagawa ng kalokohan. Kinailangan talaga magbago ng sitwasyon. Isang Repormasyong Katoliko, o Kontra-Repormasyon, ang sinimulan. Ang Simbahan ay nagpokus muli sa esensiya ng pananampalataya. Ang mga obispo ay hindi na itinalaga dahil lamang sa kanilang marangal na kapanganakan, ngunit sa basehan ng kanilang kaalaman at kabanalan.

Mahalaga ang papel ng Konseho ng Trent sa panahong ito. Mayroong, higit sa lahat, panibagong pokus sa personal na relasyon kay Hesus at edukasyon sa pananampalataya. Maraming santo ay gumanap ng mahalagang papel sa Kontra-Repormasyon, kasama sina Ignacio ng Loyola at Teresa ng Avila.

Sa Kontra-Repormasyon nagbago ang Simbahan mula sa loob kung saan binigyan ng pansin ang pananampalataya at personal na relasyon kay Hesus.
This is what the Popes say

[Saint Francis of Sales] ay isang apostol, mangangaral, manunulat, taong aksyon at panalanging nakatuon sa pagtatanim ng mga ideyal ng Konseho ng Trent; siya ay kasangkot sa mga kontrobersyal na isyu ng pakikipag-usap sa mga Protestante, nakakaranas ng unting, paulit-ulit na higit na kinakailangang paghaharap sa teolohiko, ang bisa ng personal na ugnayan at ng kawanggawa; siya ay sinisingil ng mga diplomatikong misyon sa Europa at may mga tungkulin sa lipunan ng pagpapagitna at pagkakasundo. [Pope Benedict XVI, General Audience, 2 Mar. 2011]