All Questions
prev
Previous:2.43 Ano ang mga kahihinatnan ng Rebolusyon sa Pransya?
next
Next:2.45 Ano ang naging tugon ng Simbahan sa pagpapaunlad ng ikalabinsiyam na siglo?

2.44 Ano ang Unang Konseho ng Vatican?

Ang tugon ng Simbahan

Ang Unang Konseho ng Vatican ay ginanap sa pagitan ng 1869 at 1870. Ito ay pagpupulong ng papa at ng mga obispo. Ang panahon ng panunupil sa Simbahan sa panahon at pagkatapos ng Rebolusyong Pransya ay katatapos lamang, at ang sentimyento kontra-klerikal ay umusbong sa maraming ibang mga bansa.

Hinahangad ng konseho na makamit ang wastong balanse sa pagitan ng talino (pangangatwiran) at pananampalataya, na pinagtatalunan dahil pareho itong kinakailangan upang maunawaan nang tama ang mensahe ni Jesus. Ang pagkakamali ng ilang pahayag ng papa ay tinukoy. Binigyan ni Jesus si Pedro ng awtoridad na pamunuan ang unang Simbahan at magkaroon ng huling salita sa mga hidwaan. Ang papa ay mayroon ding awtoridad na ito sapagkat siya ang kahalili ni San Pedro at ginagabayan ng Banal na Espiritu [> 1.32].

Tumugon ang Vatican I sa mga pagbabago sa ideolohiya sa pamamagitan ng pagbubuo ng wastong ugnayan sa pagitan ng pananampalataya at pangangatuwiran at ng awtoridad ng papa.
This is what the Popes say

Alam natin na ang Unang Konseho ng Vatican ay nagambala dahil sa Digmaang Franco-Prussian, at sa gayon ito ay nanatiling isang panig, hindi kumpleto, sapagkat ang doktrina tungkol sa pagiging primitado - tinukoy, salamat sa Diyos, sa makasaysayang sandaling iyon para sa Simbahan, at lubhang kinakailangan para sa sumunod na panahon - ay isang solong elemento lamang sa isang mas malawak na simbahan, naisip na at handa na. Kaya't naiwan kaming may isang kaputol. At maaaring sabihin ng isa: hangga't ito ay nananatiling isang kaputol, may posibilidad kaming patungo sa isang panig na paningin kung saan ang Simbahan ay magiging primacy lamang. Kaya't sa buong panahon, ang hangarin ay upang makumpleto ang eklesyolohiya ng Vatican I. [Pope Benedict XVI, Meeting with the clergy of Rome, 14 Feb. 2013]