All Questions
prev
Previous:2.44 Ano ang Unang Konseho ng Vatican?
next
Next:2.46 Paano pumasok ang Simbahan sa ikadalawampung siglo?

2.45 Ano ang naging tugon ng Simbahan sa pagpapaunlad ng ikalabinsiyam na siglo?

Ang tugon ng Simbahan

Sapagkat ang Roma ay isinama ng Italya noong 1870, ang sekular na kapangyarihan ng papa ay tumanggi. Gayunman, lumago ang kanyang impluwensyang moral. Maraming mga bagong ideolohiya ang pumuna sa pananampalataya at inilarawan ito bilang hindi makatuwiran. Bilang tugon, bumuo ang Simbahan ng mga bagong paraan upang ipaliwanag at maipakita ang pagiging makatuwiran ng pananampalataya. Halimbawa, hinimok ng papa ang siyentipikong pagsasaliksik.

Bilang tugon sa sosyalismo, isinulat ni Papa Leo XIII sa isang liham (encyclical) na ang mga manggagawa at may-ari ng pabrika ay kailangang magtulungan upang makabuo ng isang mas mahusay na lipunan, at mayroon ding papel ang estado sa pagsisikap na ito. Nanawagan din siya para sa paglikha ng mga unyon ng kalakalan sa Katoliko. Ang encyclical na ito ay itinuturing na unang pormal na pagpapahayag ng panlipunang doktrina ng Simbahan.

Noong ika-19 na siglo ang papa ay may mas kaunting kapangyarihan sa mundo ngunit may higit na impluwensyang moral. Ipinagtanggol niya ang pananampalataya at mga karapatan ng mga manggagawa.
This is what the Popes say

Ang ika-19 na siglo ay naging siglo ng mga dakilang santo, ng bagong sigla para sa maraming mga relihiyosong kongregasyon, at ang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga alon na darating at pumupunta ... Kahit na sa mga mahihirap na oras na may kakulangan sa mga bokasyon, ang Salita ng Panginoon ay nabubuhay magpakailanman. At siya na, tulad ng sinabi mismo ng Panginoon, na nagtatayo ng kanyang buhay sa "batong" ito ng Salita ni Cristo, ay itinatayo nito nang maayos. Samakatuwid, maaari tayong magtiwala. Nakakakita rin taayo ng mga bagong hakbangin ng pananampalataya sa ating panahon. Nakita natin na sa Africa, sa kabila ng lahat ng kanyang mga problema, ang Simbahan ay may bagong mga bokasyon, na nakasisigla. [Pope Benedict XVI, Meeting with Albano priests, 31 Aug. 2006]