DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.21 Paano naiayos ang unang Simbahan?
next
Next:2.23 Ano ang pangunahing mga Konseho ng Simbahan?

2.22 Ano ang isang Konseho ng Simbahan?

Mga Romano, Konseho, at mga Ama ng Simbahan

Ang isang Konseho ng Simbahan ay isang pagpupulong kung saan ang papa at ang mga obispo, na tinulungan ng mga dalubhasa, ay sumusuri sa mga tanong na ang Bibliya ay walang mga handang sagot. Kadalasan, ang mga katanungang ito ay lumilitaw bilang tugon sa isang erehiya o maling aral (tinatanggihan o binabago ang katotohanan tungkol sa Diyos).

Ang mga sagot na dumarating sa mga konseho ay bahagi ng Tradisyon ng Simbahan. Ang mga mahahalagang konseho [>2.23] ay tinatawag ding mga Konseho na Ekumenikal, habang pinagsasama-sama nila ang mga kinatawan ng buong Simbahan.

Ang isang Konseho ng Simbahan ay isang pagpupulong ng papa at ng mga obispo upang sagutin nang tiyak ang mga katanungan tungkol sa pananampalataya at moralidad para sa buong Simbahan.
This is what the Church Fathers say

Tungkol sa mga pagdiriwang na itinatago namin at itinatago ng buong mundo, at kung saan ay hindi nagmula sa Banal na Kasulatan ngunit mula sa tradisyon, binibigyan tayo upang maunawaan na sila ay naordenahan o inirerekumenda na itago ng kanilang mga Apostol mismo, o ng mga konseho ng plenaryo, na may awtoridad na itinatag sa Simbahan. [St. Augustine, Letters, No. 54 (ML 33, 200)]