All Questions
prev
Previous:3.19 Ang mga Muslim at Hudyo ay hindi kumakain ng baboy. Paano naman ang Katoliko?
next
Next:3.21 Ano ang mga pinakamahalagang lugar sa isang simbahan?

3.20 Bakit ang isang simbahan ay bahay ng Diyos?

Sa loob ng simbahan

Madalas na bisitahin ni Hesus ang templo sa Jerusalem, na tinawag niyang bahay ng Diyos na kanyang Ama sa edad na labindalawa(Lc. 2:49)Lc. 2:49: “Sumagot si Jesus, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking Ama?”..Ang isang simbahan ay sinadya na maging isang lugar ng pagdarasal [> 3.22], maaring nag-iisa at may kasamang iba. Sa isang simbahang Katoliko, naroroon si Hesus [> 3.48] sa isang espesyal na paraan, katulad ng  kanyang sariling katawan sa tabernakulo [> 3.21].

 

Siyempre maaari kang manalangin [> 3.3] sa labas ng isang simbahan, ngunit sa loob ng isang simbahan ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang suporta sa iyong relasyon sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang isang simbahan ay ginagawang banal  [> 3.15] ng isang obispo [> 2.15] kapag ito ay unang ginamit, upang maging isang lugar ng pakikipagtagpo sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao.

Maaari tayong manalangin sa Diyos saanman, ngunit lalo siyang naroroon sa mga lugar na itinalaga ng pamayanan para sa pagdarasal: mga simbahan at kapilya.
The Wisdom of the Church

Does the Church need places in order to celebrate the liturgy?

The worship “in spirit and truth” (John 4:24) of the New Covenant is not tied exclusively to any place because Christ is the true temple of God. Through him Christians and the whole Church become temples of the living God by the action of the Holy Spirit. Nonetheless, the people of God in their earthly condition need places in which the community can gather to celebrate the liturgy. [CCCC 244]

What are sacred buildings?

They are the houses of God, a symbol of the Church that lives in that place as well as of the heavenly Jerusalem. Above all they are places of prayer in which the Church celebrates the Eucharist and worships Christ who is truly present in the tabernacle. [CCCC 245]

Ano ang isang Kristiyanong tahanan ng Diyos?

Ang isang Kristiyanong tahanan ng Diyos ay parehong isang simbolo para sa komunidad ng tao sa simbahan sa isang kongkretong lugar, at pati na rin sa makalangit na tirahang inihanda para sa ating lahat ng Diyos. Nagtitipon ang tao sa tahanan ng Diyos upang manalangin ng mag-isa o sama-sama, at ipagdiwang ang mga → Sakramento, higit sa lahat, ang → Eukaristiya.

 

"Parang langit ang amoy rito" - "Dito maaaring maging ganap na tahimik at mapagpitagan." May ilang simbahan na pinapalibutan tayo ng makapal na kapaligiran ng panalangin. Nararamdaman nating naririto ang presensiya ng Diyos. Itinuturo tayo ng kagandahan ng mga simbahan sa kagandahan, kadakilaan at pag-ibig ng Diyos. Ang mga simbahan ay hindi lamang mga batong nagpapahayag ng pananampalataya, kundi mga tahanan ng Diyos na tunay, totoo at talagang naririyan sa → Sakramento ng altar. [Youcat 190]

This is what the Popes say

Sa ilalim ng mga vault ng makasaysayang Katedral na ito, na nagpapatotoo sa walang tigil na dayalogo na nais ng Diyos na maitaguyod sa lahat ng kalalakihan at kababaihan ... ang mga salita ng Salmista ay naglalarawan ng damdaming pumupuno sa ating mga kaluluwa ng isang katumpakan na hindi natin maaaring mangahas na isipin: " Natuwa ako nang sinabi nila sa akin, 'Pumunta tayo sa bahay ng Panginoon!’” (Aw 121: 1) ... Totoong natutuwa kaming pumasok sa bahay ng Panginoon, dahil, bilang mga Ama ng Simbahan nagturo sa amin, ang bahay na ito ay walang iba kundi ang isang kongkretong simbolo ng Jerusalem sa taas, na bumababa sa amin (cf. Rev 21: 2) upang maalok sa amin ang pinaka maganda ng mga tirahan. "Kung tayo ay naninirahan doon", sumulat si Saint Hilary ng Poitiers, "kami ay kapwa mamamayan ng mga santo at miyembro ng sambahayan ng Diyos, sapagkat ito ang bahay ng Diyos". [Pope Benedict XVI, Homily in Notre Dame Paris, 12 Sept. 2008]