All Questions
prev
Previous:3.14 Paano ko palilipasin ang oras sa panahon ng adorasyon?
next
Next:3.16 Ano ang mga labi?

3.15 Paano ginagawa ang banal na tubig? Ano ang ginagawa ng isang pagpapala?

Mga Tradisyon at Debosyon

Ang banal na tubig ay tubig na binasbasan ng isang obispo, pari o diakono [> 2.1]. Ang pagbabasbas ay isang panalangin kung saan hinihiling natin ang pagpapala at presensiya ng Diyos. Ang mga banal na bagay ay inilaan sa Diyos: naitabi, upang magsalita, at ginagamit lamang para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya.


Bilang karagdagan sa mga sakramento [> 3.35], mayroon ding mga sakramental. Ito ay madalas na mga panalangin na pinagsama sa isang simbolikong pagkilos, tulad ng pag-antanda ng krus o pagwiwisik ng tubig. Ang banal na tubig, mga pagbabasbas at ang tanda ng krus ay pawang mga halimbawa ng mga sakramento.

Ang pagbabasbas ng isang pari ay ginagawang banal ang tubig o iba pang mga bagay. Ito ay mga sakramental (hindi mga sakramento).
The Wisdom of the Church

Ano ang mga sakramental?

Ang mga sakramental ay mga banal na tanda o banal na kilos kung saan naipamamahagi ang pagbabasbas.

Ang karaniwang mga sakramental ay krus na abo sa noo, paghuhugas ng paa, paggamit ng banal na tubig, pagdarasal sa hapag-kainan, pagbabasbas ng pagkain, iba-ibang pagbabasbas, prusisyon, eksorsismo o ang paggawa ng pangako sa isang relihiyosong komunidad. [Youcat 272]

Ano ang panalangin ng pagpapala?

Ang panalangin ng pagpapala ay isang panalanging tinatawagang bumaba ang pagpapala ng Diyos sa atin. Tanging ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang presensya, ang Kanyang awa - ang mga ito'y pagpapala. "Pagpalain ka ng Panginoon," ang pinakamaiksing hiling ng pagpapala.

 

Bawat Kristiyano ay dapat manawagan sa pagpapala ng Diyos, para sa kanyang sarili at para sa ibang tao. Maaaring mag-antanda ng krus ang mga magulang sa noo ng kanilang anak. Ang mga taong nagmamahalan ay maaaring pagpalain ang bawat isa. Bukod pa riyan, ang → pari, sa pamamagitan ng kanyang ministeryo, ay malinaw na nagbibigay ng pagbabasbas sa ngalan ni Jesus at sa atas ng Simbahan. Ang kanyang hiling sa pagpapala ay lalong nagiging epektibo sa pamamagitan ng ordinasyon at kapangyarihan ng panalangin ng buong Simbahan. [Youcat 484]

 

This is what the Popes say

[Ngayon] ay ang pag-aalay ng iyong bagong simbahan sa parokya ... Nawa'y ang pangangalaga na ipinakita namin para sa materyal na gusali - pagwiwisik ito ng banal na tubig, pagpapahid sa langis, pag-insenso dito - maging isang tanda at isang pampatibay para sa pagpapalakas ng aming pangangalaga sa pagtatanggol at pagtataguyod ang templo ng mga tao, nabuo sa iyo, mahal na mga parokyano. [Pope Benedict XVI, Homily, 16 Dec. 2007]