All Questions
prev
Previous:4.7 Ang mga Kristiyano ba ay nabubuhay nang iba sa lahat?
next
Next:4.9 Mahalaga pa rin ba ang Sampung Utos?

4.8 Ano ang ugnayan ng pananampalataya at gawa?

Pamumuhay ng isang Kristiyano

Ang pamumuhay bilang isang Kristiyano [> 4.7] ay nangangahulugang paggawa ng mga may malay-tao na pagpapasya tungkol sa ating mga aksyon (kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa), batay sa ating kaugnayan kay Hesus. Tulad ng sinabi ng Bibliya, "ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay" (Sant. 2:26)Sant. 2:26: "Patay ang katawang walang espiritu; gayundin naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa”.. Kung naniniwala ka talaga kay Hesus, gugustuhin mong gawin ang hinihiling niya sa iyo: ang mahalin ang Diyos at ang iyong kapwa.

Ang isang paraan kung saan maipakikita natin ang pangakong ito ay sa pamamagitan ng pagsubok na igalang ang Sampung Utos [> 4.9], kahit na hindi tayo palaging matagumpay [> 4.10] sa paggawa nito. Ang Diyos ay higit na nag-aalala sa pagmamahal na ipinakita sa pamamagitan ng ating mga talento, kaysa sa kung gaano tayo nagbibigay (Mar. 12:41-44)Mar. 12:41-44: "Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa Templo, at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng dalawang salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, “Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaing iyon, bagama't siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay”.. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo upang magtrabaho para sa kagalingan [> 4.45] ng lahat ng ating kapwa tao.

Kung walang mabubuting gawa ang ating pananampalataya ay patay. Ang ating gawain ay upang magtrabaho kasama ang biyayang natatanggap mula sa Diyos at sa gayon ay nagpapatotoo sa ating pananampalataya.
The Wisdom of the Church

By what is love for the poor inspired?

Love for the poor is inspired by the Gospel of the Beatitudes and by the example of Jesus in his constant concern for the poor. Jesus said, “Whatever you have done to the least of my brethren, you have done to me” (Matthew 25:40). Love for the poor shows itself through the struggle against material poverty and also against the many forms of cultural, moral, and religious poverty. The spiritual and corporal works of mercy and the many charitable institutions formed throughout the centuries are a concrete witness to the preferential love for the poor which characterizes the disciples of Jesus. [CCCC 520]

Ano ang kahalagahan ng mga dukha para sa mga Kristiyano?

Dapat maging tanda ng mga Kristiyano sa lahat ng panahon ang pagmamahal sa mga dukha. Ang mga mahihirap ay hindi lamang karapat-dapat abutan ng anumang limos; sila man ay may karapatan sa hustisya. Ang mga Kristiyano ay may espesyal na tungkuling ibahagi ang kanilang mga pagmamay-ari. Si Kristo ay isang modelo ng pagmamahal sa mga dukha.

"Mapapalad ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang Kaharian ng Langit" (Mt 5:3) - ito ang unang pangungusap ni Jesus sa Sermon sa Bundok. Mayroong materyal, emosyonal, intelektuwal at espirituwal na kahirapan. Dapat tanggapin ng mga Kristiyano ang mga nangangailangan sa mundong ito nang may higit na atensyon, pag-ibig at pagpapanatili (sustainability). Sila ay partikular na hahatulan ni Kristo sa wala nang iba pang punto liban sa pakikitungo nila sa mahihirap: "Anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid Ko, sa Akin ninyo ginawa" (Mt 25:40). [Youcat 449]

This is what the Church Fathers say

Kapag naririnig natin, 'Ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo', hindi natin naiintindihan [Diyos] na sabihin ganap na ang mga naniwala sa anumang paraan ay maliligtas, maliban kung sumusunod din ang mga gawa. [St. Clement of Alexandria, Stromata, Bk. 6, Chap. 14 (MG 9, 329)]