All Questions
prev
Předchozí:4.7 Žijí křesťané jinak než ostatní lidé?
next
Následující:4.9 Je Desatero přikázání stále důležité?

4.8 Jaký je vztah mezi vírou a skutky?

Žít jako křesťan

Žít jako křesťan znamená zakládat všechna vědomá rozhodnutí, co uděláme nebo neuděláme, na svém vztahu s Ježíšem. Jak říká Bible: „Víra bez skutků je mrtvá“ (Jak 2,26) Jak 2,26: Neboť jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra beze skutků je mrtvá. . Pokud opravdu věříš v Ježíše, chceš také dělat, co od tebe žádá: milovat Boha a svého bližního.

Jeden ze způsobů, jak můžeme být věrni tomuto závazku, je snaha o dodržování deseti přikázání, i když v tom nejsme vždycky úspěšní. Bohu záleží víc na lásce, kterou projevujeme svými dary, než na tom, kolik dáváme (Mk 12,41-44) Mk 12,41-44: Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ . Jako křesťané jsme povoláni pracovat pro blaho všech našich bližních.

Bez dobrých skutků je naše víra mrtvá. Naším úkolem je spolupracovat s milostí, kterou dostáváme od Boha, a svědčit tak o své víře.
Moudrost církve

Čím se inspiruje láska k chudým?

Láska k chudým se inspiruje evangeliem blahoslavenství a Ježíšovým příkladem v jeho stálé pozornosti k chudým. Ježíš řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). Láska k chudým se uskutečňuje úsilím směřujícím proti hmotné chudobě a také proti četným formám kulturní, mravní a náboženské chudoby. Skutky duchovního i tělesného milosrdenství a četné dobročinné instituce vzniklé během staletí jsou konkrétním svědectvím přednostní lásky k chudým, která charakterizuje Ježíšovy učedníky. [KKKC 520]

Čím se inspiruje láska k chudým?

Láska k chudým musí být poznávacím znamením křesťanů. Chudé nelze odbýt jen nějakou almužnou, protože mají právo na spravedlnost. Křesťané mají povinnost dělit se o to, co mají. Příkladem lásky k chudým je Ježíš Kristus.

Ježíšovo horské kázání začíná slovy: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Láska k chudým se uskutečňuje úsilím směřujícím proti hmotné chudobě a také proti četným formám kulturní, mravní a náboženské chudoby. Skutky duchovního i tělesného milosrdenství a četné dobročinné instituce vzniklé během staletí jsou konkrétním svědectvím přednostní lásky k chudým, která charakterizuje Ježíšovy učedníky. Láska k chudým se inspiruje evangeliem blahoslavenství a Ježíšovým příkladem v jeho stálé pozornosti k chudým: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). [Youcat 449]

Co k tomu říkají církevní otcové

Když slyšíme slova „Tvá víra tě zachránila,“ vůbec se tím nemíní, že budou spaseni ti, kdo jakýmkoli způsobem uvěřili, aniž by poté podle poznaného konali také skutky.