All Questions
prev
Predchádzajúce:4.7 Žijú kresťania inak ako ostatní ľudia?
next
Ďalej:4.9 Je Desatoro stále dôležité?

4.8 Aký je vzťah medzi vierou a skutkami?

Život kresťana

Žiť ako kresťan znamená robiť uvedomelé rozhodnutia týkajúce sa našich skutkov (teda čo robiť a čo nerobiť), ktoré vychádzajú z nášho vzťahu s Ježišom. Ako hovorí Biblia, „viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2,26)Jak 2,26 – Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.. Ak naozaj veríš v Ježiša, budeš chcieť konať tak, ako to od teba žiada: milovať Boha i svojho blížneho.

Jeden zo spôsobov, ako tento záväzok prejaviť je, že sa budeme snažiť dodržiavať Desatoro, hoci v tom nemusíme byť vždy úspešní. Boha viac zaujíma láska, ktorú svojimi darmi dávame, než to, koľko sme dali (Mk 12,41-44)Mk 12,41-44 – Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“. Ako kresťania máme pracovať pre dobro všetkých našich ľudských bratov a sestier.

Bez dobrých skutkov je naša viera mŕtva. Našou úlohou je pracovať s milosťou ktorú dostávame od Boha, a tak svedčiť o našej viere.
Múdrosť Cirkvi

Čím sa inšpiruje láska k chudobným?

Láska k chudobným sa inšpiruje evanjeliom blahoslavenstiev a príkladom Ježiša a jeho stálej pozornosti voči chudobným. Ježiš povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Láska k chudobným sa praktizuje angažovaním sa proti materiálnej chudobe, ako aj proti mnohorakým  formám kultúrnej, morálnej a náboženskej chudoby. telesné a duchovne skutky milosrdenstva a početné dobročinné inštitúcie, ktoré vznikli v priebehu storočí, sú konkrétnym svedectvom uprednostňujúcej lásky chudobným, ktorá charakterizuje Ježišových učeníkov. [KKKC 520]

Ako sa prejavuje láska k chudobným?

Láska k chudobným musí byť poznávacím znakom kresťanov. Chudobných nemožno odbiť len nejakou almužnou, pretože majú právo na spravodlivosť. Kresťania majú povinnosť deliť sa o to, čo majú. Príkladom lásky k chudobným je Ježiš Kristus.  

Ježišova reč na vrchu sa začína slovami: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo" (Mt 5,3). Láska k chudobným sa uskutočňuje úsilím smerujúcim proti hmotnej chudobe a tiež proti početným formám kultúrnej, mravnej a náboženskej chudoby. Skutky duchovného a telesného milosrdenstva a mnohé dobročinné organizácie, ktoré vznikli počas storočí, sú konkrétnym svedectvom prednostnej lásky k chudobným, ktorá charakterizuje Ježišových učeníkov. Láska k chudobným sa inšpiruje evanjeliom blahoslavenstiev a Ježišovým príkladom v jeho stálej pozornosti voči chudobným: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25, 40). [Youcat 449]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Keď počujeme slová „tvoja viera ťa zachránila“, nerozumieme pod tým absolútne vyjadrenie, že [Boh] spasí každého, kto akýmkoľvek spôsobom veril, ak z viery nevychádzali skutky. [sv. Klement Alexandrijský, Strómy, kn. 6, kap. 14 (PG 9, 329)]