All Questions
prev
Previous:4.17 Paano magiging isang santo?
next
Next:4.19 Bakit ang buong diin na ito sa kasal at pamilya?

4.18 Ano ang pakikitungo sa mga himala, mahika, at okultismo?

Ang tawag para sa kabanalan

Minsan ang Diyos ay gumagawa ng mga himala:  mga pangyayaring hindi umaayon sa mga batas ng kalikasan.  Sa ganitong mga kaso nagpasya ang Diyos na tuwirang makialam, kahit na ang mga batas ng kalikasan ay mananatiling may bisa.  Samakatuwid ang mga himala ay hindi maipaliwanag sa siyentipikong pamamaraan; literal silang ‘higit sa kalikasan’, o higit sa karaniwan.  

Hindi natin alam kung bakit eksaktong minsan gumagawa ang Diyos ng mga himala [>1.35], at kung bakit madalas ay hindi rin.  Hindi mo maaaring magawa ang isang himala, ngunit maaari mo itong ipanalangin.  Walang kagaya ng isang ‘puti’ or ‘mabuting’ mahika.  Ang mga kasanayan sa okultismo at mahika ay mapanganib sa mga tao, at salungat sa pag-ibig ng Diyos.

 

Ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga himala upang matulungan tayong lumago ang ating pag-ibig sa kanya, kaya sino ang nangangailangan ng mahika? Ang anumang uri ng mahika ay magdadala sa atin palayo sa Diyos.
The Wisdom of the Church

How may we strengthen our filial trust?

Filial trust is tested when we think we are not heard. We must therefore ask ourselves if we think God is truly a Father whose will we seek to fulfill, or simply a means to obtain what we want. If our prayer is united to that of Jesus, we know that he gives us much more than this or that gift. We receive the Holy Spirit who transforms our heart. [CCCC 575]

Paano kung maranasan nating hindi nakakatulong ang pagdarasal?

Hindi hinahangad ng panalangin ang mababaw na tagumpay, kundi ang kalooban at pagiging malapit ng Diyos. Lalo na sa pawang katahimikan ng Diyos, mayroong isang paanyaya na gumawa ng isa pang hakbang - sa ganap na pag-aalay ng sarili, walang hanggang pananampalataya, walang katapusang pag-asam. Ang sinumang nananalangin ay dapat hayaan ang Diyos na buong kalayaang magsalita kung kailan Niya ninanais, tuparin ang anumang naisin Niya at ibigay ang kanyang sarili kung paano Niya ito naisin.

Kadalasan sinasabi natin: nagdasal ako pero hindi ito nakatulong. Siguro hindi tayo nanalangin nang mataimtim. Tinanong minsan ng banal na pastor ng Ars, si San Juan Maria Vianney, ang kanyang kapwa pari na nagreklamo tungkol sa kanyang kabiguan: "Nagdasal ka, nagbuntung-hininga ka... pero nag-ayuno ka ba, magdamag ka bang nagbantay?" Maaari ring mga maling bagay ang hinihingi natin sa Diyos. Ganito ang minsang sinabi ni Santa Teresa ng Ávila: "Huwag mong ipanalangin ang mas magaang pasanin, ipanalangin mo ang mas matibay na likod!" [Youcat 507]
 

Ano ang ibig sabihin ng, "Huwag kang magkaroon ng ibang diyos maliban sa Akin"?

Pinagbabawalan tayo ng utos na ito na:

  • sambahin ang ibang diyus-diyosan o sambahin ang isang makalupang idolo o ganap na ialay ang sarili sa isang makamundong kabutihan (pera, kayamanan, katanyagan, kagandahan, kabataan, atbp.)
  • maging mapamahiin, ibig sabihin, imbes na maniwala sa kapangyarihan, paggabay at → pagpapala ng Diyos, umasa sa mga gawing esoteriko, mahika o okultismo, o makisali sa panghuhula o espiritismo
  • hamunin ang Diyos sa salita o gawa
  • gumawa ng sakrilehiyo
  • pagkamit ng espirituwal na kapangyarihan sa pamamagitan ng korupsyon at lapastanganin ang banal sa pamamagitan ng bentahan (simonya). [Youcat 355]

    [Youcat 355]

Mapagtutugma ba ang Esoterismo sa Kristiyanong pananampalataya?

Hindi. Ang → Esoterismo ay nilalampasan ang katotohanan ng Diyos. Ang Diyos ay isang personal na Pagiging; siya ay pag-ibig at pinagmumulan ng buhay, hindi malamig na kosmikong enerhiya. Ginusto at nilikha ng Diyos ang tao, ngunit ang tao mismo ay hindi banal, kundi isang nilalang na nasugatan ng kasalanan, nasa panganib ng kamatayan, at nangangailangan ng kaligtasan. Habang naniniwala ang mga esoteriko na maaaring iligtas ng tao ang kanilang sarili, ang mga Kristiyano ay naniniwala na sila'y naliligtas lamang sa pamamagitan ni Jesukristo at ng biyaya ng Diyos. Kahit ang kalikasan at ang kosmos ay hindi diyos (→Panteismo). Higit pa riyan, ang Tagapaglikha, sa Kanyang pagmamahal sa atin, ay higit na walang hanggan at naiiba sa lahat ng Kanyang nilikha. [Youcat 356]

This is what the Popes say

Sa Pakikipagtipan ni San Damiano, [Saint Clare ng Assisi] ginampanan niya ang kabayanihan ang mga kabutihan na dapat makilala ang bawat Kristiyano: kababaang-loob, isang diyos ng kabanalan at pagsisisi at pag-ibig sa kapwa ... Ang kanyang pananampalataya sa Tunay na Presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay napakadako na dalawang beses isang himala ang nangyari. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita sa kanila ng Pinagpala ng Banal na Sakramento ay pinalayo ang mga mersenaryo ng Saracen, na sa punto ng pag-atake sa kumbento ng San Damiano at pagnanakaw sa lungsod ng Assisi ... Ang mga nagbabago ng mundo para sa mas mahusay ay banal, permanente nilang binabago ito, itinatanim sa loob nito ang mga enerhiya na nagmamahal lamang na inspirasyon ng Ebanghelyo ang makakakuha. Ang mga Banal ay dakilang benepaktor ng sangkatauhan! [Pope Benedict, General Audience, 15 Sept. 2010]