DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:5.4 May paraan ba upang harapin ang pagkabagot bilang isang Kristiyano?
next
Next:5.6 Hindi ako makakadalo sa Misa - Maaari ko pa bang matanggap ang grasya ng sakramento ng Diyos?

5.5 Paano magkakaroon ng magandang kalalabasan ang oras ng sakit at pagdurusa na ito?

Ang pagsasabuhay ng iyong pananampalataya sa panahon ng krisis

Ang sakit at pagdurusa ay masama, at ganap na salungat sa pag-ibig [> 1.34] at mapagmalasakit na presensya ng Diyos. Tungkulin nating labanan ang kasamaan [> 1.35] at maibsan ang pagdurusa at sakit [> 4.40] ng mga tao sa paligid natin hanggang makakaya natin. Ang iyong pangangalaga sa isang taong naghihirap ay nakakalikha ng kaunting kabutihan. Sa ganitong paraan, ang oras ng krisis ay maaaring magdala ng isang bagong pananaw ng pag-ibig na walang pag-iimbot. Ang bawat dalisay na gawain na may pagmamahal ay sumasalamin ng perpektong pag-ibig ng Diyos. Kapag ang mga tao ay nagtutulungan upang labanan ang kasamaan, nakikibahagi sila sa pag-ibig na iyon - kahit na hindi nila namamalayan ito.

Si Hesus din ay nagdusa [> 1.28] ng labis. Bagaman - salungat sa karamihan sa atin - malamang na maiiwasan niya ang kanyang personal na pagdurusa, tinanggap niya ito para sa higit na kabutihan. Ibinigay ni Hesus ang kanyang buhay [> 1.26], upang tayo ay mabuhay [> 1.27]. Ginawa niya ito dahil mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya't nagbigay siya ng isang tiyak na kahulugan sa pagdurusa [> 1.37]: sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa ay dinala niya tayo sa hinaharap! Samakatuwid, si San Pablo ay nagagalak din sa kanyang pagdurusa, sapagkat ito ay kanyang pakikibahagi sa nakakaligtas na pagdurusa ni Hesus. Maaari mo ring hilingin ang biyaya ng Diyos [> 4.12] upang maging malakas na ialay ang iyong hindi maiiwasang [> 1.37] sakit at pagdurusa kay Hesus, na makibahagi sa kanya sa kanyang pagdurusa, na hangaring samahan din siya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli sa buhay na walang hanggan [> 1.50].

Ang walang pag-iimbot na tulong sa mga nangangailangan ay isang mabuting paglaban sa kasamaan. Kaisa mo si Hesus na naghirap sa Krus sa iyong pagdurusa.