All Questions
prev
Prethodna:1.23 Zašto je Abraham tako važan?
next
Sljedeći:1.25 Koja je pouka priče o Jobu?

1.24 Zašto je izraelski narod lutao pustinjom 40 godina?

Glavni događaji Starog zavjeta

Preci naroda, koji je kasnije nazvan Izrael, otišli su u Egipat za vrijeme gladi. Kasnije ih je faraon Egipta tlačio kao robove. Bog je izabrao Mojsija da oslobodi i svoj narod i vodi ga k boljem životu u zemlju, koja je obećana njihovima precima stoljećima ranije.

Faraon nije htio pustiti Izraelce, pa mu je Bog poslao katastrofe. Tada je ljudima bilo dopušteno da odu i putovali su kroz pustinju. Budući da se Izraelci nisu pokoravali Bogu i često su kršili njegove zapovijedi, kažnjeni su s 40 godina lutanja prije dolaska u Obećanu Zemlju.

Nakon što je Bog oslobodio svoj narod iz ropstva, kao kaznu za njihovu neposlušnost, trebalo im je četrdeset godina da dođu do Obećane Zemlje.
Mudrost Crkve

Kako se Bog objavljuje u Staromu zavjetu?

Bog se u STAROMU ZAVJETU pokazuje kao Bog koji je iz ljubavi stvorio svijet i ljude kojima ostaje vjeran i onda kada su zbog grijeha od njega otpali.

 

Bog daje da ga se u povijesti iskusi: s Noom sklapa savez za spasenje svih stvorenja. Poziva Abrahama za “praoca mnogih naroda” (Post 17,5b), da u njemu blagoslovi “sve narode zemlje” (Post 12,3b). Izraelski narod, potekao od Abrahama, bit će njegovo posebno vlasništvo. Mojsiju se javlja poi menu. Ime יהוה, najčešće pisano JHVH, znači “Ja sam koji jesam” (Izl 3,14). On oslobađa Izraela iz egipatskoga ropstva, sklapa savez na Sinaju i Mojsiju daje Zakon. Bog uvijek ponovno svojemu narodu šalje proroke da ga pozove na obraćenje i obnovu saveza. Proroci naviještaju da će Bog sklopiti novi i vječni savez, koji će donijeti korjenitu obnovu i konačno otkupljenje. Taj će savez biti otvoren svim ljudima. [Youcat 8]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Opća audijencija, 22. veljače 2012.

Putovanje židovskog naroda iz Egipta u Obećanu zemlju traje 40 godina, što je prikladno razdoblje vremena da se iskusi Božja vjernost. "Sjećaj se svega puta kojim te Jahve, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina... odjeća na tebi nije izderala niti su ti noge oticale ovih četrdeset godina", kaže Mojsije u Ponovljenom zakonu o 40-godišnjoj migraciji (8,2.4). [Papa Benedikt XVI., Opća audijencija, 22. veljače 2012.g.]