DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:1.23 Proč je Abrahám tak důležitý?
next
Následující:1.25 Jaké je poselství příběhu knihy Job?

1.24 Proč putovali Izraelité 40 let pouští?

Hlavní události Starého zákona

Předci národa, který se později nazýval izraelský, odešli v dobách hladu do Egypta. Tamní faraon je však postupem času začal utlačovat a zotročovat. Bůh si vybral Mojžíše, aby osvobodil svůj lid a dovedl ho k lepšímu životu v zemi, kterou před staletími přislíbil jeho předkům.

Faraon však nechtěl nechat Izraelity odejít, a tak na něj Bůh seslal pohromy. Teprve poté Izraelity propustil. Během cesty pouští se však Izraelitům nedařilo poslouchat Boha a často porušovali jeho přikázání. Putování pouští bylo pro ně výchovným obdobím, jakousi přípravou před vstupem do Zaslíbené země.

Poté, co Bůh vysvobodil svůj lid z otroctví, trvalo 40 let, než se Izraelité dostali do Zaslíbené země.
Moudrost církve

Jak se Bůh zjevuje ve Starém zákoně?

Ve Starém zákoně se Bůh dává poznat jako ten, který z lásky stvořil svět i člověka, a jako ten, který zachovává věrnost dokonce i poté, co od něho člověk hříchem odpadl.

Bůh se dává poznat v dějinách: s Noemem uzavírá smlouvu na záchranu všeho živého stvoření. Povolává Abraháma a ustanovuje ho „otcem mnohých národů“ (Gn 17,5b), aby v něm těmto „všem pokolením země“ mohl požehnat (Gn 12,3b). Národ Izrael vzešlý z Abraháma se stává zvláštním Božím vlastnictvím. Bůh se představuje Mojžíšovi svým vlastním jménem. Jeho tajemné jméno הוה‎ se nejčastěji přepisuje jako Jahve, „Jsem, který jsem“ (Ex 3,14). Vysvobozuje Izrael z egyptského otroctví, na Sinaji s ním Mojžíšovým prostřednictvím uzavírá smlouvu a dává mu Zákon. Bůh neustále posílá svému národu proroky, aby jej volali k obrácení a k obnově smlouvy. Proroci zvěstují, že Bůh uzavře novou a věčnou smlouvu, která bude mít za následek radikální obnovu a definitivní spásu. Tato smlouva se týká všech lidí. [Youcat 8]

Co k tomu říkají papežové

Číslo čtyřicet označuje počet roků putování hebrejského lidu z Egypta do zaslíbené země, dobu příhodnou k tomu, aby lid zakusil věrnost Boží: „Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh, čtyřicet let na poušti. Po těch čtyřicet let se tvůj oděv na tobě nerozpadl a noha ti neotekla,“ říká Mojžíš v Deuteronomiu na konci těchto čtyřiceti let putování (Dt 8,2.4). (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 22. února 2012)