DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.18 Paano nagpatuloy ang mga bagay pagkatapos ng Pentekostes?
next
Next:2.20 Ano ang nagbago kay Emperador Constantino?

2.19 Bakit inusig ng mga Romano ang mga Kristiyano?

Mga Romano, Konseho, at mga Ama ng Simbahan

Noong 64 MK halos buong Roma ang nasira dahil sa isang malaking sunog. Sinisi ng emperador na si Nero ang mga Kristiyano dito. Sina San Pedro, San Pablo at marami pang ibang mga Kristiyano ay namatay bilang mga martir matapos ang kalamidad na ito. Ang mga Kristiyano ay inusig din [>2.43] sa mga huling siglo [>2.46].

Ang problema ng mga emperador ng Roma ay tumanggi ang mga Kristiyano na talikuran ang kanilang pananampalataya at sumamba sa emperador at sa diyos-diyosang Romano nito. Sa ilalim ng emperador na si Decius (249-251 MK), sampu-sampung libong mga Kristiyano ang namatay. Si Diocletian (284-305) ay kabilang sa iba pang mga emperador ng Roma na nagtangkang sirain ang Simbahan, ngunit nabigo siyang gawin ito. 

Sa una, nakita ng mga Romanong emperador ang pagdami ng mga Kristyano bilang banta at inusig sila dahil tumanggi sila na sambahin silang mga emperador bilang mga diyos.
This is what the Church Fathers say

Sumusulat ako sa lahat ng mga Simbahan upang sabihin sa kanila na ako, nang buong puso, ay mamatay para sa Diyos - kung hindi mo lang ito pipigilan. Nakiusap ako sa iyo na huwag magpakasawa sa iyong kabutihang loob sa maling oras. Mangyaring hayaan akong itapon sa mga mabangis na hayop; sa pamamagitan nila maabot ko ang Diyos. Ako ay trigo ng Diyos; Ako ay nalupaypay ng ngipin ng mga mabangis na hayop upang magwawakas ako bilang purong tinapay ni Cristo. [St. Ignatius of Antioch, Letter to the Romans, Chap. 4 (MG 5, 689)]