4.37 Kailan patay na ang isang tao?

The end of life

Sa panahon ngayon ipinapalagay ng mga doktor na ang isang tao ay patay na [> 1.43] kapag naitatag na ang buong utak ay hindi na gumagana, kasama na ang brain stem. Karaniwan ay sapat na ang paghinga ay tumigil at ang puso ay tumigil sa pagtibok.

Pinahahalagahan ng Simbahan na ang isang tao ay namatay kapag ang kaluluwa ay umalis sa katawan. Siyempre ang sandaling ito ay hindi maitatag sa siyentipikong paraan.Ngunit makatutulong ito sa atin na isipin ang tungkol sa buhay at kamatayan.

Ang isang tao ay namatay na kapag ang kanyang kaluluwa ay umalis sa katawan. Sa ligal at medikal, ang kamatayan ay natukoy na naganap kapag ang utak ay tumigil sa paggana.
The Wisdom of the Church

What does it mean to die in Christ Jesus?

Dying in Christ Jesus means to die in the state of God's grace without any mortal sin. A believer in Christ, following his example, is thus able to transform his own death into an act of obedience and love for the Father. “This saying is sure: if we have died with him, we will also live with him” (2 Timothy 2:11). [CCCC 206]

Paano tayo tinutulungan ni Kristo sa oras ng kamatayan kapag nagtitiwala tayo sa Kanya?

Sinasalubong tayo ni Kristo at dinadala tayo sa buhay na walang hanggan. “Hindi ang kamatayan ang susundo sa akin, kundi ang Diyos.” (Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus)

Ang pagnilay sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus ay maaari mismong gawing mas magaan ang kamatayan. Sa isang kilos ng pagtitiwala at pag-ibig sa Ama, maaari tayong magsabi ng “Oo,” gaya ng ginawa ni Jesus sa hardin ng Olibo. Ang naturang disposisyon ay tinatawag na “espirituwal na alay”: Ang mamamatay ay pinag-iisa ang kanyang sarili sa alay ni Kristo sa krus. Ang sinumang namamatay nang may pagtitiwala sa Diyos at may kapayapaan sa tao, ibig sabihin, walang mabigat na kasalanan, ay patungo sa pakikipag-isa kay Kristong muling nabuhay. Hindi tayo hahayaan ng ating pagkamatay na mahulog kundi sa Kanyang mga kamay. Ang sinumang namamatay ay hindi bumabangon kung saan-saan lamang, kundi bumabalik pauwi sa pag-ibig ng Diyos na siyang lumikha sa kanya. [Youcat 155]
 

Ano ang nangyayari sa atin kapag namatay tayo?

Sa kamatayan ay nahihiwalay sa isa't-isa ang katawan at kaluluwa. Ang katawan ay nabubulok, habang ang kaluluwa ay tumutungo sa Diyos at nag-aantay na muling maging kaisa sa kanyang muling nabuhay na katawan sa Araw ng Paghuhukom.

Ang paano ng muling pagkabuhay ng ating katawan ay isang misteryo. Maaari tayong matulungan ng isang larawan na tanggapin ito: kung titingnan ang bumbilya ng isang tulip, hindi natin alam kung anong gandang bulaklak siyang tutubo sa madilim na lupa. Sa gayong paraan ay hindi rin natin alam ang tungkol sa hinaharap na hitsura ng ating bagong katawan. Gayunpaman, siguardo si Pablo: "Bubuhaying maluwalhati ang inilibing na parang basura" (1 Cor 15:43a). [Youcat 154]

This is what the Popes say

Ito ang sinasabi ng mga Papa

Kailan maisaalang-alang ang isang tao na patay na may kumpletong katiyakan?

Kaugnay nito, kapaki-pakinabang na alalahanin na ang pagkamatay ng tao ay isang solong kaganapan, na binubuo ng kabuuang pagkakawatak-watak ng magkaisa at isinamang buong personal na sarili. Ang mga resulta mula sa paghihiwalay ng prinsipyo ng buhay (o kaluluwa) mula sa corporal reality ng tao. Ang pagkamatay ng tao, na naintindihan sa pangunahing kahulugan na ito, ay isang kaganapan na walang direktang siyentipikong pamamaraan o empirical na pamamaraan na makikilala nang direkta. Gayunpaman ang karanasan ng tao ay ipinapakita na sa oras ng pagkamatay ay nangyayari sa ilang mga biological na palatandaan hindi maiwasang sundin, aling gamot ang natutunan na makilala na may katumpakan. [Pope John Paul II, Address on transplantation, 29 Aug. 2000]