All Questions
prev
Prethodna:2.4 Kako netko može postati papa?
next
Sljedeći:2.6 Je li Vatikan prava država?

2.5 Što je rimska kurija?

Crkva danas

U teoriji, Papa je apsolutni monarh koji upravlja Crkvom, ali mu u praksi pomažu razna “ministarstva”, koja zajedno tvore Rimsku kuriju. Državno tajništvo bavi se unutarnjim  (crkvenim) poslovima i vanjskim odnosima. Kongregacije i papinska vijeća odgovorni su za pitanja poput kanonizacije i beatifikacije, katoličkog obrazovanja za biskupe i laike.

Jedan od tri suda je Rimska rota, Crkveni središnji sud. Tajništvo za gospodarstvo upravlja gospodarskim poslovima Svete Stolice i države Vatikan. Krajnji cilj svih ovih organizacija je pomoći Crkvi u objašnjenju i naviještanju Evanđelja te pomoći vjernicima.

 

Rimsku kuriju čine uredi ili službe (kongregacije i vijeća) koji pomažu papi voditi Crkvu.
Mudrost Crkve

Zašto je Krist ustanovio crkvenu hijerarhiju?

Krist je ustanovio crkvenu hijerarhiju s poslanjem da u njegovo ime pase Božji narod i zato joj je dao vlast. Ona je načinjena od svetih službenika: biskupa, svećenika i đakona. Zahvaljujući sakramentu reda biskupi i svećenici u vršenju svoje službe djeluju u ime i u osobi Krista Glave; đakoni služe Božjemu narodu u službi (diakonia) Riječi, bogoslužja i ljubavi. [KKKC 179]

Kako se ostvaruje zborno značenje crkvenoga služenja?

Po uzoru na dvanaestoricu apostola, koje je Krist izabrao i zajedno poslao, jedinstvo članova crkvene hijerarhije u službi je zajedništva svih vjernika. Svaki biskup vrši svoju službu kao član biskupskoga zbora, u zajedništvu s papom, i s njim dijeli skrb za sveopću Crkvu. Svećenici svoju službu vrše unutar prezbiterija (svećenstva) partikularne Crkve, u zajedništvu i pod upravom vlastitoga biskupa. [KKKC 180]

Zašto crkveno služenje ima i osobno značenje?

Crkveno služenje ima i osobno značenje zato što je snagom sakramenta reda svatko odgovoran pred Kristom koji ga je osobno pozvao i povjerio mu poslanje. [KKKC 181]

Zašto Crkva nije demokratska organizacija?

Demokratski princip glasi: sva vlast proizlazi iz naroda. U CRKVI, međutim, sva vlast dolazi od Krista. Stoga Crkva ima svoje vlastito hijerarhijsko uređenje. Istodobno Krist joj je dao i kolegijalnu strukturu.

 

Hijerarhijski element u CRKVI sastoji se u tome da je sam Krist onaj koji u njoj djeluje kada posvećeni službenici Božjom milošću nešto čine ili daju što sami po sebi ne mogu učiniti ili dati, na primjer kada u Kristovo ime podjeljuju SAKRAMENTE i poučavaju po njegovoj ovlasti. Kolegijalni se element u Crkvi sastoji u tome da je Krist predao cjelovitu vjeru dvanaestorici APOSTOLA, čiji nasljednici pod vodstvom Petrove službe predvode Crkvu. Sabori (koncili) neodvojivo pripadaju ovomu kolegijalnom vršenju službe. I u drugim se crkvenim ustanovama, na sinodama i u vijećima, može pokazati plodnim mnoštvo duhovnih darova i univerzalnost Crkve u svijetu. [Youcat 140]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Franjo, Rimska kurija, 21. prosinca 2013.

[To su] dva obilježja kurijskog službenika, a još više kurijskih nadređenih, što bih želio naglasiti: profesionalnost i služenje. Profesionalizam, pod kojim mislim na kompetentnost, učenje, praćenje stvari... Drugi zaštitni znak je služenje: služenje Papi i biskupima, univerzalnoj Crkvi i partikularnim Crkvama. U Rimskoj kuriji čovjek uči - na poseban način "jedan duh" - ovaj dvostruki aspekt Crkve, ovaj međusobni uvid u univerzalno i posebno. [Papa Franjo, Rimska kurija, 21. prosinca 2013.]