All Questions
prev
Ankstesnis:2.4 Kaip tampama popiežiumi?
next
Kitas:2.6 Ar Vatikanas yra tikra valstybė?

2.5 Kas yra Romos kurija?

Bažnyčia šiandien

Teoriškai popiežius yra absoliutus monarchas, valdantis Bažnyčią, tačiau faktiškai jam padeda įvairios tarnybos, kurios kartu sudaro Romos kuriją. Valstybės sekretoriatas tvarko vidaus (bažnytinius) reikalus ir išorės santykius. Kongregacijos ir popiežiškosios tarybos yra atsakingos už tokius dalykus kaip kanonizacijos ir beatifikacijos, katalikiškasis ugdymas, vyskupai ir pasauliečiai.

Vienas iš trijų tribunolų yra Romos Rota – Bažnyčios centrinis teismas. Ekonomikos sekretoriatas tvarko Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės ekonominę veiklą. Visų šių institucijų pagrindinis tikslas yra padėti Bažnyčiai aiškinti ir skelbti Evangeliją bei pagelbėti tikintiesiems.

Romos kurija – tai tarnybų (kongregacijų ir tarybų), kurios padeda popiežiui valdyti Bažnyčią, visuma.
Bažnyčios išmintis

Kodėl Kristus įsteigė bažnytinę hierarchiją?

Kristus įsteigė bažnytinę hierarchiją, idant ši jo vardu ganytų Dievo tautą, ir dėl to suteikė jai valdžią. Ją sudaro įšventintieji tarnautojai: vyskupai, kunigai ir diakonai. Dėl Šventimų sakramento vyskupai ir kunigai tarnaudami veikia Kristaus kaip Galvos vardu ir atstovaudami jo asmeniui; diakonai tarnauja Dievo tautai žodžio, liturgijos ir meilės diakonija (tarnystė). [KBKS 179]

Kaip įgyvendinamas bažnytinės tarnybos kolegialumas?

Kristaus išrinktų ir pasiųstų dvylikos apaštalų pavyzdžiu bažnytinės hierarchijos narių vienybė skirta visų tikinčiųjų bendrystei. Kiekvienas vyskupas tarnauja kaip vyskupų kolegijos narys bendrystėje su popiežiumi, kartu su juo rūpindamasis visuotine Bažnyčia. Kunigai tarnauja kaip dalinės Bažnyčios kunigijos nariai bendrystėje su savo vyskupu ir jo vadovaujami. [KBKS 180]

Kodėl bažnytinė tarnyba yra ir asmeninio pobūdžio?

Bažnytinė tarnyba yra ir asmeninio pobūdžio dėl to, kad Šventimų sakramento galia kiekvienas yra atsakingas asmeniškai jį pašaukusiam ir misiją jam patikėjusiam Kristui. [KBKS 181]

Kodėl Bažnyčia nėra demokratinė organizacija?

Demokratijos principas – visa valdžia kyla iš liaudies. O Bažnyčioje visa valdžia eina iš Kristaus. Todėl Bažnyčios sandara yra hierarchinė, tačiau Kristus suteikė jai ir kolegialią struktūrą.

Bažnyčios hierarchija kyla iš to, kad Bažnyčioje veikia pats Kristus, kai tarnystei įšventinti asmenys daro ir teikia tai, ko patys iš savęs nepajėgtų daryti ir teikti, t. y. Kristaus vietoje teikti sakramentų arba Kristaus vardu mokyti tikinčiųjų. Bažnyčios kolegialumas kyla iš to, kad Kristus visą tikėjimą perdavė dvylikos apaštalų kolegijai, kurių įpėdiniai, popiežiui (apaštalo Petro įpėdiniui) pirmininkaujant, vadovauja Bažnyčiai. Dėl šio kolegialumo Bažnyčios Susirinkimai tapo neatskiriama jos dalimi. Tačiau ir kituose Bažnyčios organuose, sinoduose ir tarybose, Dvasios dovanų įvairovė ir visuotinės Bažnyčios universalumas gali vaisingai veikti.[Youcat 140]

Štai ką sako popiežiai

[Yra] dvi kurijos pareigūnų ir ypač kurijos vadovų savybės, kurias norėčiau pabrėžti: profesionalumas ir tarnavimas. Sakydamas „profesionalumas“ turiu omenyje kompetenciją, studijas, nuolatinį žinių atnaujinimą <…> Antroji savybė yra tarnavimas: tarnavimas popiežiui ir vyskupams, visuotinei Bažnyčiai ir dalinėms Bažnyčioms. Romos kurijoje išmokstama – ypatingu būdu „įkvepiama“ – šio dvilypio Bažnyčios aspekto, šios visuotinio ir dalinio sąveikos. [Popiežius Pranciškus Romos kurijai, 2013 m. gruodžio 21 d.]