Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
vergadertafel

2.5 Co to jest Kuria Rzymska?

Kościół dzisiaj

W teorii papież jest monarchą absolutnym Kościoła, lecz w praktyce pomaga mu szereg „ministerstw”, które razem tworzą Kurię Rzymską. Sekretariat Stanu zajmuje się sprawami „wewnętrznymi” (kościelnymi) oraz relacjami zewnętrznymi. Kongregacje i Rady Papieskie są odpowiedzialne między innymi za kanonizacje i beatyfikacje, edukację katolicką, sprawy biskupów i świeckich.

Jednym z trzech Trybunałów jest Rota Rzymska, czyli centralny sąd Kościoła. Sekretariat do spraw Gospodarczych zajmuje się właściwym zarządzaniem finansami. Ostatecznym celem wszystkich tych organizacji jest pomoc Kościołowi w objaśnianiu i głoszeniu Ewangelii oraz służbie wiernym.

> Czytaj więcej w książce

Kuria Rzymska to system ministerstw (kongregacji i rad), które pomagają papieżowi w zarządzaniu Kościołem.

Z mądrości Kościoła

Dlaczego Chrystus ustanowił hierarchię w Kościele?

Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu, Chrystus ustanowił w swoim Kościele hierarchię i wyposażył ją w świętą władzę. Tworzą ją święci szafarze: biskupi, prezbiterzy, diakoni. Dzięki sakramentowi kapłaństwa biskupi i prezbiterzy działają, w wykonywaniu swej posługi, w imieniu i w osobie Chrystusa Głowy; diakoni służą Ludowi Bożemu poprzez diakonię (służbę) słowu, liturgii i miłości. [KKKK 179]

W jaki sposób urzeczywistnia się charakter kolegialny w posłudze kościelnej?

Na przykładzie dwunastu Apostołów, razem wybranych i razem posłanych przez Chrystusa, jedność członków hierarchii kościelnej służy komunii wszystkich wiernych. Każdy biskup pełni swą posługę, jako członek Kolegium Biskupiego, w komunii z Papieżem, i wspólnie z nim podziela troskę o Kościół powszechny. Kapłani zaś pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium Kościoła partykularnego (diecezji) w łączności i pod kierunkiem swego biskupa. [KKKK 180]

Dlaczego posługa kościelna posiada także charakter osobowy?

Posługa kościelna posiada także charakter osobowy, ponieważ na mocy sakramentu święceń każdy ponosi osobistą odpowiedzialność przed Chrystusem, który go posyła. [KKKK 181]

Dlaczego Kościół nie jest organizacją demokratyczną?

Zasada demokracji brzmi: wszelka władza pochodzi od ludu. W Kościele jednak wszelka władza pochodzi od Chrystusa. Dlatego Kościół ma strukturę hierarchiczną. Jednocześnie Chrystus nadał jej kolegialną strukturę. [874-879] Wymiar hierarchiczny w Kościele wynika z tego, że sam Chrystus działa w Kościele poprzez osoby mające święcenia, które za łaską Bożą czynią lub dają to, czego same z siebie nie byłyby w stanie uczynić lub dać, tzn. kiedy w imieniu Chrystusa sprawują sakramenty i nauczają pełnią Jego władzy. Wymiar kolegialny polega na tym, że całość wiary powierzona została wspólnocie dwunastu apostołów, których następcy pod przewodnictwem urzędu Piotrowego kierują Kościołem. Właśnie z powodu tej zasady kolegialności nieodzowne są w Kościele sobory. Również w innych gremiach kościelnych, na synodach i w radach, mogą przynosić owoc wielorakie dary Ducha Świętego i powszechny wymiar Kościoła. [Youcat 140]