DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.4 Ako sa človek stane pápežom?
next
Ďalej:2.6 Je Vatikán skutočný štát?

2.5 Čo je to Rímska kúria?

Cirkev dnes

Pápež je teoreticky absolútnym vládcom Cirkvi, v praxi mu však asistujú rôzne „ministerstvá“, ktoré spoločne tvoria Rímsku kúriu. Štátny sekretariát sa stará o vnútrocirkevné (ekleziálne) záležitosti a vonkajšie vzťahy. Kongregácie a pápežské rady sú zodpovedné za záležitosti ako blahorečenia a svätorečenia, katolícke vzdelávanie a laikov.

Jedným z troch tribunálov je Rímska rota, ústredný súdny tribunál Cirkvi. Ekonomický sekretariát sa stará o hospodársku činnosť Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu. Hlavným cieľom všetkých organizácií je pomôcť Cirkvi vysvetľovať a ohlasovať evanjeliu a pomáhať veriacim.

Rímska kúria je systém ministerstiev (kongregácií a rád), ktorý pomáha pápežovi viesť Cirkev.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu?

Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu s poslaním spravovať v jeho mene Boží ľud, a preto jej dal moc. Hierarchiu tvoria posvätní služobníci: biskupi, kňazi (presbyteri) a diakoni. Vďaka sviatosti posvätného stavu biskupi a kňazi vo vykonávaní svojej posvätnej služby konajú v mene a v osobe Krista Hlavy. Diakoni slúžia Božiemu ľudu diakoniou (službou) slova, liturgie a kresťanskej lásky. [KKKC 179]

Ako sa uskutočňuje kolegiálny rozmer ekleziálnej služby?

Podľa príkladu dvanástich apoštolov, spoločne vyvolených a poslaných Kristom, jednota členov cirkevnej hierarchie je v službe spoločenstva všetkých veriacich. Každý biskup vykonáva svoju službu ako člen biskupského kolégia v spoločenstve s pápežom a spolu s ním sa stáva účastným na starostlivosti o všeobecnú Cirkev. Kňazi vykonávajú svoju službu v rámci presbytéria partikulárnej cirkvi v spoločenstve so svojím biskupom a pod jeho vedením. [KKKC 180]

Prečo má ekleziálna služba aj osobný ráz?

Ekleziálna služba má osobný ráz aj preto, lebo na základe sviatosti posvätného stavu je každý zodpovedný pred Kristom, ktorý ho osobne povolal a zveril mu poslanie. [KKKC 181]

Prečo Cirkev nie je demokratickou organizáciou?

Princíp demokracie spočíva v tom, že všetka moc vychádza z ľudu. V Cirkvi však všetka moc vychádza z Krista. Preto má Cirkev hierarchickú štruktúru. Kristus jej však zároveň dal aj kolegiálnu štruktúru.  

Hierarchický prvok v Cirkvi sa zakladá na tom, že v nej koná sám Kristus prostredníctvom zasvätených osôb, ktoré v Cirkvi zastávajú úrad. Tí preto môžu konať alebo udeľovať to, čo by nemohli konať alebo udeľovať sami od seba, to znamená, že v Ježišovom mene udeľujú sviatosti a s jeho splnomocnením vyučujú. Kolegiálny prvok v Cirkvi spočíva v tom, že Kristus zveril ucelenú vieru spoločenstvu dvanástich apoštolov, ktorých nástupcovia riadia Cirkev za predsedníctva Petrovho úradu. Z hľadiska tejto kolegiality sú neoddeliteľnou súčasťou Cirkvi koncily. Rozmanitosť obdarovania a univerzálnosť svetovej Cirkvi však môže prinášať ovocie aj v iných cirkevných grémiách, synodách a radách. [Youcat 140]

Toto hovoria pápeži

[Toto sú] dve hlavné zásady pracovníka kúrie, a o to viac aj jeho nadriadených, ktoré chcem zdôrazniť: profesionalita a služba. Profesionalitou myslím kompetentnosť, vzdelávanie sa a prehľad vo veciach… Druhou zásadou je služba: služba pápežovi a biskupom, všeobecnej Cirkvi a partikulárnym cirkvám.  V rímskej kúrii sa človek osobitným spôsobom naučí – alebo „vpije“ – tento dvojitý rozmer Cirkvi, súhru všeobecného a partikulárneho. [Pápež František, Rímskej kúrii, 21. 12. 2013]